White Channel

ผู้ว่าฯยะลา เปิดงาน “รอมฎอนปัน สุข ผูกพันธ์ 2 วัฒนธรรม” (ไทย-มาลายู) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1444 ณ ที่ว่าการอำเภอกาบัง

SOUTH : ผู้ว่าฯยะลา เปิดงาน “รอมฎอนปัน สุข ผูกพันธ์ 2 วัฒนธรรม” (ไทย-มาลายู) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1444 ณ ที่ว่าการอำเภอกาบัง
.
7 เม.ย.66 ที่อาคารโดมราชสีห์ อ.กาบัง จ.ยะลา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานเปิดงาน “รอมฎอนปัน สุข ผูกพันธ์ 2 วัฒนธรรม” (ไทย-มาลายู) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1444 พร้อมทั้งมอบสิ่งของสนับสนุนประกอบศาสนกิจให้กับอิหม่ามประจำมัสยิด และรับประทานอาหารละศีลอด ร่วมกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ จัดขึ้นโดยอำเภอกาบัง จ.ยะลา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกอบศาสนกิจในห้วงเดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่อำเภอกาบัง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และส่งความปรารถนาดีให้กับ ส่วนราชการระดับอำเภอ อิหม่ามประจำมัสยิด คอเต็บ บิหลั่น ประธานชมรมตาดีกา ระดับอำเภอ ประธานชมรมสถาบันการศึกษาปอเนาะระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายธราวุธ ช่วยเกิด ปลัดจังหวัดยะลา นายอัมรันท์ บากา นายอำเภอกาบัง พร้อมส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมในกิจกรรมเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนที่มีความสำคัญยิ่งของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ได้รับการขัดเกลา อมรมจิตใจให้เข้มแข็งบริสุทธิ์ มั่นคง เปี่ยมด้วยความรูสึกโอบอ้อมอารี รู้จักแบ่งปัน ให้อภัย นำมาซึ่งการปฏิบัติศาสนกิจอย่างสมบูรณ์อย่างแท้จริง
.
นายอัมรันท์ บากา นายอำเภอกาบัง เปิดเผยว่า อำเภอกาบัง ประกอบด้วย 2 ตำบล 19 หมู่บ้าน ประชากรจำนวน 25,000 คนโดยประมาณ มีผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 75และผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 25 มีมัสยิด จำนวน 23 แห่ง และวัดจำนวน 2 แห่ง มีศูนย์ตาดีกา จำนวน 20 แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม การจัดกิจกรรม “รอมฎอนปัน สุข ผูกพันธ์ 2 วัฒนธรรม” (ไทย-มาลายู) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1444 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติดังกล่าวและเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันระหว่างส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็ง และน้อมนำพระดำริ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” เพื่ออนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน อำเภอกาบังจึงได้จัดให้มีงานรอมฎอน ปัน สุข ผูกสัมพันธ์ 2 วัฒนธรรม
.
ขอบคุณ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา

.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ