skip to Main Content

SOUTH : ผู้ว่าฯสตูล เยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาและส่งมอบอินทผาลัม
.
เมื่อ 12 เม.ย. 65 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล ลงพื้นที่มัสยิดอะห์มาดีย๊ะ ปันจอร์ อำเภอควนโดน เพื่อเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาและส่งมอบอินทผาลัม เพื่อแสดงความปรารถนาดีในห้วงเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 ในพื้นที่แต่ละอำเภอ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เสริมสร้างความมั่นคง และสังคมสันติสุข จัดโดยที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล โดยมีอิหม่าม ผู้นำศาสนา และผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้แทนรับมอบ รวม 26 มัสยิด ในโอกาสนี้นายพีรพัฒน์ เงินเจริญ นายอำเภอควนโดน และผู้นำท้องที่ท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับ
.
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวขณะพบปะผู้นำศาสนาว่าในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ร่วมปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัด เป็นเดือนที่พี่น้องมุสลิมจะได้ปฏิบัติตนในการขัดเกลาจิตใจ อดทน อดกลั้น เป็นผู้ให้ บริจาค คิดดี ทำดี เป็นเดือนมหากุศล และเป็นเดือนแห่งบุญของพี่น้องมุสลิมที่ทุกคนรอคอย ที่ตั้งใจจะปฏิบัติศาสนกิจอย่างแท้จริง โดยเป็นการปฏิบัติศาสนกิจให้ปรับไปตามรูปแบบและมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีโรคระบาดในปัจจุบัน ในโอกาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานที่เน้นหนัก “วาระ 5 ส. เมืองสตูล น่าอยู่ น่าเยือน อย่างยั่งยืน ” ให้แก่ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ด้วย

ผู้ว่าฯสตูล เยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาและส่งมอบอินทผาลัม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ