skip to Main Content

SOUTH : “ในฐานะคนมลายูที่อยู่ที่นี่ ที่มีอายุมากกว่าหลาย ๆ ท่านในที่นี้ ขอขอบคุณทุกท่าน เพราะไม่มีอะไรทรงคุณค่ามากเท่ากับการรักษามรดกที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แม้จะมีคนเข้าใจผิด ขอให้ท่านได้ภาคภูมิใจ ไม่มีประเทศใดในโลกนี้ มีศาสนาเดียว มีวัฒนธรรมเดียว แน่นอนเราอยู่ประเทศไทย นับถือศาสนาอิสลาม มีวัฒนธรรมมลายู และถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาล เป็นหน้าที่ของผู้ปกครอง เพราะถ้าอยากให้ประเทศชาติมีความปรองดองต้องรักษาวัฒนธรรมอันดีงามนี้เพื่อความเป็นอยู่อย่างสันติ มีความเจริญ ไม่มีปัญหาขัดแย้งใด ๆ” นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นผู้กล่าวโอวาทพิเศษก่อนเปิดงานต้อนรับปีใหม่อิสลาม ครั้งที่ 3 ประจำฮิจเราะห์ศักราช 1444 [27] .
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรัก และความตระหนักถึงคุณค่าของวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตที่ยังคงสืบต่อไปในสังคมอย่างยั่งยืน
.
#ขุนคมคำ
#พรรคประชาชาติ

พรรคประชาชาติ ส่งเสริมวัฒนธรรมมลายู งานต้อนรับปีใหม่อิสลาม ครั้งที่ 3 ประจำฮิจเราะห์ศักราช 1444

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ