skip to Main Content

SOCIAL : พุทธ คริสต์ อิสลาม อุตรดิตถ์ร่วมมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้รพ.
.
เมื่อ 27 ส.ค. 64 ที่วัดดอยท่าเสา และโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่ และโรงพยาบาลสนามกีฬาหมอนไม้ ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับผู้นำศาสนาพุทธ (พระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ฝ่ายมหานิกาย)
ศาสนาคริสต์ (ศาสนาจารย์มัลลิกา มาไกล ผู้ประสานงานทางราชการนิกายโปรแตสแตนที)
และศาสนาอิสลาม (อิหม่ามฟาเรฮัก รัตนทวีป )
.
จัดกิจกรรมจิตอาสาและศาสนิกสัมพันธ์รวมพลังเสริมสร้างความสมานฉันท์ปันน้ำใจ เฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง
.
โดยร่วมกับพระครูสุภัทรสันติคุณ เจ้าอาวาสวัดดอยท่าเสา จัดทำอาหารกล่อง/ชุด จำนวน 400 กล่อง/ชุด
พร้อมน้ำดื่มและน้ำสมุนไพร จำนวน 400 ขวด และร่วมกับผู้แทนองค์กรศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลามในพื้นที่
.
จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาทของโรค COVID-19 เช่นหน้ากากทางการแพทย์ แอลกอฮอล์ Leg cover ชุด PPE ถุงมือยาง และถังต้มน้ำร้อน เป็นต้น ร่วมกันเป็นจิตอาสา นำของทั้งหมดไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อ COVID-19 โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่ และโรงพยาบาลสนามกีฬาหมอนไม้ เป็นการปันน้ำใจ มอบความรัก การเสียสละ หรือการให้ทานตามหลักความเชื่อของทั้งสามศาสนาที่สอนให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขด้วยความมีน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
.
สยามรัฐ
.
#ขุนคมคำ

พุทธ คริสต์ อิสลาม อุตรดิตถ์ร่วมมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้รพ.

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ