ภาพแห่งความรักใคร่กลมเกลียว พุทธ-มุสลิม ชายแดนใต้ – White Channel

White Channel

ภาพแห่งความรักใคร่กลมเกลียว พุทธ-มุสลิม ชายแดนใต้

SOUTH : ภาพแห่งความรักใคร่กลมเกลียว พุทธ-มุสลิม ชายแดนใต้
.
ชาวมุสลิมร่วมยินดีและต้อนรับพระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เนื่องใน โอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นธรรม ที่พระธรรมวัชรจริยาจารย์ ณ สนามบินนราธิวาสเมื่อ 31 กรกฎาคม 66 ขณะที่ อ.วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ซึ่งกำลังเดินทางเยี่ยมปชช.ชาวมูโนะ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับพระเทพศีลวิสุทธิ์เช่นเดียวกัน
.
พระเทพศีลวิสุทธิ์ “ท่านเป็นพระนักปฏิบัติที่เป็นต้นแบบของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของชาวบ้านทั้งไทยพุทธและมุสลิม ท่านมีเมตตาธรรมในการให้ความช่วยเหลือโดยไม่แบ่งแยกศาสนา จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและยอมรับจากชาวบ้าน ทั้งยังเป็นแบบอย่างในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมขึ้นในพื้นที่”
.
นี่เป็นคำกล่าวยกย่องและเชิดชูในคุณูปการของ พระเทพศีลวิสุทธิ์ พระมหาเถระชื่อดังแห่งสุไหงปาดี จ.นราธิวาส ผู้เป็นที่พึ่งของชนทุกศาสนิกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้คนทุกผู้ทุกนามพูดถึงเป็นเสียงเดียวกัน ตั้งแต่นักการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จนถึงชาวบ้านร้านตลาด
.
“พระเทพศีลวิสุทธิ์ ท่านเป็นพระนักปฏิบัติ เป็นต้นแบบของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิม และมีเมตตาธรรมในการให้ความช่วยเหลือโดยไม่แบ่งแยกศาสนา อีกทั้งยังทำให้วัดประชุมชลธาราเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ลดปัญหาการสร้างข่าวบิดเบือนเพื่อสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นกับประชาชนทั้ง 2 ศาสนา จนส่งผลให้ชุมชนในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี มีความเข้มแข็ง เห็นผลในเชิงประจักษ์ จนสามารถสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิดขึ้น ท่านยังได้รับการเลื่อมใสศรัทธาจากคนในพื้นที่ รวมทั้งชาวมาเลเซียและสิงคโปร์” พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวให้สัมภาษณ์ isranews ในพิธีแสดงมุทิตาจิต ฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 85 ปี พรรษา 64 พระเทพศีลวิสุทธิ์ (7 มกราคม 66)
.
อ้างอิง – สำนักข่าวอิศรา
ภาพถ่าย ที่ทำการกำนันตำบลสุไหงปาดี

ขุนคมคำ เรียบเรียง

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ