skip to Main Content

WORLD : มหาวิทยาลัยอาลิการ์ ของอินเดีย ถอดหนังสือเรียนที่เขียนโดยนักเขียนปากีสถานและอียิปต์
.
3 สิงหาคม 65 ผศ.ดร.มาโนชญ์ อารีย์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัว Manoch Aree ประเด็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ #อาลิการ์ ของอินเดีย ถอดหนังสือเรียนที่เขียนโดยนักเขียนปากีสถานและอียิปต์ ใจความว่า
.
มหาวิทยาลัยอาลิการ์ AMU ประเทศอินเดีย มีมติสั่งถอดหนังสือที่เขียนโดยนักเขียนปากีสถานและอียิปต์ หรือของ Mawdudi และ Sayyid Qutb ออกจากหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชาอิสลามศึกษาทั้งระดับ BA และ MA ตามแรงกดดันในประเทศจากการยื่นหนังสือของ Madhu Kishwar นักวิชาการและนักเคลื่อนไหวทางสังคม รวมถึงเครือข่ายของเขา ต่อนายกรัฐมนตรีโมดี นอกจากนี้ยังกดดันไปที่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ด้วย เช่น Jamia Milia Islamia, Hamdard University
.
หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษาให้ความเห็นว่าหนังสือเหล่านี้ถูกใช้ในการสอนในหลักสูตรของเรามานานมากแล้ว และมันก็ไม่ได้มีอะไรที่สร้างให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ
.
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาลิการ์ Aligarh เริ่มก่อตั้งขึ้นภายหลังการก่อจลาจลในอินเดียในปี 1857 โดยเซอร์ซัยยิด อะห์มัด ข่าน
.
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างให้คนทุกชั้นวรรณะ ไม่ปิดกั้นในเรื่องของหลักความเชื่อ ศาสนาและเรื่องเพศ (ข้อมูลจาก จรัญ มะลูลีม : ชีวิตนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยมุสลิมแห่งอาลิการ์ https://www.matichonweekly.com/column/article_258975)
.
ขอบคุณ Manoch Aree
.
#ขุนคมคำ

มหาวิทยาลัยอาลิการ์ ของอินเดีย ถอดหนังสือเรียนที่เขียนโดยนักเขียนปากีสถานและอียิปต์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ