White Channel

มุสลิมอุดร-วะสะฏียะฮ์ เยี่ยมวัดและคริสตจักร โครงการอินทผลัมสัมพันธ์ เราะมะฎอน ปี 2

SOCIAL : มุสลิมอุดร-วะสะฏียะฮ์ เยี่ยมวัดและคริสตจักร โครงการอินทผลัมสัมพันธ์ เราะมะฎอน ปี 2
.

ข่าวสารสถาบันวะสะฏียะฮ์ฯสำนักจุฬาราชมนตรี

วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖
นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี ผู้นำศาสนาอิสลามจังหวัดอุดรธานี และคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี (เครือข่ายศาสนา) ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการอินทผาลัมสัมพันธ์ เป็นปีที่ ๒ ดังนี้
.
เวลา ๐๙.๐๐ น. เครือข่ายศาสนาได้เข้าเยี่ยมพร้อมมอบกระเช้าอินทผาลัมสัมพันธ์เนื่องในเดือนรอมฎอน และกระเช้าเนื่องในเทศกาลอีสเตอร์แด่พระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี และเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ ณ วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองอุดรธานี
.
เวลา ๑๐.๓๐ น. ได้เข้าเยี่ยมพร้อมมอบกระเช้าอินทผาลัมสัมพันธ์ และกระเช้าเนื่องในเทศกาลอีสเตอร์แก่ อ.ไตรเมท ดำรงพนาวัลย์ เลขานุการและกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนต์ อุดรธานี โดยมี อ.พรศักดิ์ โชปัญญา เหรัญญิกและกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนต์ อุดรธานี อ.ปรัชญา กุระคำ คุณครู โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ให้การต้อนรับ
.
คณะเข้าเยี่ยมประกอบด้วย อ.ประสิทธิ์ สิทธิภาณุนันท์ ผู้แทนอิหม่ามมัสยิดกลางอุดรธานี อ.ประวีณ ประพฤติชอบ ผู้แทนอิหม่ามมัสยิดอัลมุบาร็อก และกรรมการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วย ซิสเตอร์ฟลอร่า เมย์ วัลเลเคร่า และนางนลินรัตน์ บูรรุ่งโรจน์ ผู้แทนสังฑมลทลอุดรธานี (คาทอลิก)
.
ในโอกาสนี้ ทางคณะผู้เข้าเยี่ยมมีความมุ่งหวังให้กระเช้าอินทผาลัมเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ความปราถนาดีของพี่น้องมุสลิมเนื่องในเดือนอันประเสริฐ ขับเคลื่อนให้สังคมของเราเป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน สังคมที่ศาสนิกชนทุกศาสนามีมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน พร้อมกันนั้นผู้แทนสังฆมลฑลอุดรธานี (คาทอลิก) มอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลอีสเตอร์ อันเป็นการส่งความปรารถนาดีจากพี่น้องคริสตชนในครั้งนี้อีกด้วย
.
ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี

สันติวัฒนธรรม

UdonForAll

อุดรธานีเมืองน่าอยู่

.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ