มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ(มมส.) ถูกเสนอชื่อเป็น คกก.ขับเคลื่อน ราโชบายของในหลวง ร.10 นำร่องศาสนาในการศึกษา 4 ด้าน สู่การปฎิบัติ จ.ยะลา – White Channel

White Channel

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ(มมส.) ถูกเสนอชื่อเป็น คกก.ขับเคลื่อน ราโชบายของในหลวง ร.10 นำร่องศาสนาในการศึกษา 4 ด้าน สู่การปฎิบัติ จ.ยะลา

SOUTH : มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ(มมส.) ถูกเสนอชื่อเป็น คกก.ขับเคลื่อน ราโชบายของในหลวง ร.10 นำร่องศาสนาในการศึกษา 4 ด้าน สู่การปฎิบัติ จ.ยะลา
.
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลาง จ.ยะลา มีการประชุมการขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการการศึกษา และการศาสนา น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถาบันการศึกษาทุกแห่ง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานปอเนาะ ในพื้นที่ จ.ยะลา เป็นการนำร่องจังหวัดแรก ปลูกฝั่งการขับเคลื่อนให้ศาสนาอยู่คู่กับบุตรหลาน และผู้ปกครอง “ผู้เรียนยึดมั่นศาสนา” สร้างศีลธรรม จริยธรรมดีงามในแต่ละความเชื่อ มาปรับใช้ในสถาบันการศึกษาให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดอายมุขต่างๆในสังคมสู่อนาคตข้างหน้า
.
โดยมี นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เป็นตัวแทนจากผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ สาระสำคัญได้นำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีอาจารย์รังสรรค์ ทองทา หรือ อ.ยะยา เป็นบุคคลสำคัญที่ริเริ่มผลักดันเรื่องโรงเรียนคุณธรรม ผู้เรียนยึดมั่นศาสนา มาหลายปีมาอย่างต่อเนื่อง จนได้จัดตั้งคณะทำงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งเป็นการเฉพาะ ในการผลักดันเรื่องเหล่านี้ขึ้นมา และได้นำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถาบันการศึกษาทั้ง 4 ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรม 3. มีงานทำ มีอาชีพ และ 4. เป็นพลเมืองที่ดี
.
ทั้งนี้ทางคณะทำงานได้เสนอชื่อมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เป็นหนึ่งในคณะกรรมร่วมกับหน่วยงานภาคต่างๆ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี เล็งเห็นถึงความสำคัญ โดยเฉพาะนำหลักการศาสนาตามความเชื่อ ต้องใช้ในสถาบันการศึกษาทุกแห่งอย่างเป็นรูปธรรม มีคณะทำงานติดตาม และขอเป็นองค์กรหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคม จึงได้ส่งตัวแทนมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชมในครั้งนี้ด้วย
.
นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา ได้ให้ความมั่นใจว่า เราจะเป็นจังหวัดนำร่องให้โรงเรียนทุกแห่งใน จ.ยะลา เป็นโรงเรียนที่ยึดมั่นคุณธรรม ผู้เรียนยึดมั่นศาสนา ตามความเชื่อ อิสลาม พุทธ คริส เพื่อให้สังคมในวันข้างหน้าดีขึ้น และลดสิ่งไม่ดีงามในสังคมต่อไป

หนุ่มภาคใต้

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ