skip to Main Content

SOUTH : .นราฯ จับมือ ภาคีเครือข่าย .นราธิวาส ลงนาม (MOU) เดินหน้าแก้ปัญหาความยากจน ด้านการวิจัยต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรม ในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส ขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคม

.

วันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ .โคกเคียน .เมือง .นราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานและสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือMOU ด้านการวิจัยต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรม ในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับจังหวัดนราธิวาส ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในครั้งนี้ โดยมี ผศ.ดร.จงรัก พลาศรัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และส่วนราชการภาคีเครือข่ายจังหวัดนราธิวาส ร่วมลงนามในพิธี ซึ่งมีนายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ผศ.ปรีชา สะแลแม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม แขกผู้ทรงเกียรติ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

.

ทั้งนี้ในการลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการวิจัย เรื่อง ต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส เป็นความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีส่วนราชการประกอบด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

.

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการวิจัย เรื่อง ต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาคนจนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดนราธิวาส ผ่าน 3 กระบวนการหลักคือ 1. การค้นหา การสอบทานข้อมูล และสำรวจทุกครัวเรือนคนจน 2. การพัฒนา ระบบส่งต่อความช่วยเหลือไปยังภาคีเครือข่าย 3. การออกแบบโครงการช่วยเหลือคนจนอย่างตรงเป้า และสอดคล้องกับบริบทของคนจนเป้าหมาย และการทำข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ปัญหาความยากจนแบบ เบ็ดเสร็จและแม่นยำที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งนับเป็นการร่วมแรง ร่วมใจ ระดมทรัพยากร พัฒนาทุน ทั้ง 5 ด้าน ให้ความช่วยเหลือคนจนอย่างตรงเป้า รวมถึงเสริมสร้างพลังความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาคนจนกลุ่มเป้าหมายทั้งในระยะเร่งด่วน เฉพาะหน้าและการให้การดูแล ช่วยเหลือ ติดตาม อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพด้วยระบบมอนิเตอร์จากฐานข้อมูลในโครงการ เพื่อให้เป็น รูปธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในจังหวัดนราธิวาสต่อไป

.

โดยภาคีเครือข่าย บูรณาการงานที่เป็นภารกิจหลักในการส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส กับ มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายอื่นๆเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนคนจนให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และ พัฒนาคุณภาพชีวิต ในการปรับปรุงเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้เอื้อต่อการสร้างหรือเพิ่มรายได้ เพื่อให้ สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวให้มีความสุข ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งการพิจารณาข้อเสนอเชิง นโยบายการแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย

.

ขอบคุณ

สัญฐิติ ขอจิตต์เมตต์

.

#ขุนคมคำ

ม.นราฯ จับมือ ภาคีเครือข่าย จ.นราธิวาส ลงนาม (MOU) เดินหน้าแก้ปัญหาความยากจน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ