skip to Main Content

SOCIAL: ม.อ.MOUผลิตหมอ รับผู้ป่วยมุสลิมตะวันออกกลาง อาเซียน
.
สถาบันฮาลาล จับมือสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ร่วมผลักดันการแพทย์ฮาลาลและมาตรฐานตอยยิบันรองรับผู้ป่วยมุสลิมที่มาจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศอาเซียน
.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยสถาบันฮาลาล และสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแพทย์ฮาลาลและมาตรฐานตอยยิบัน ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้การบริการการแพทย์ฮาลาลและมาตรฐานตอยยิบัน รองรับผู้ป่วยมุสลิมที่มาจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศอาเซียน สร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติการบำบัดรักษาผู้ป่วยตามวิถีมุสลิม สร้างเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข และองค์กรทางศาสนาในการรักษาผู้ป่วยตามวิถีมุสลิม ตลอดจนส่งเสริมการตลาด และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามพหุวัฒนธรรม
.
โดยมี ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล พร้อมด้วย ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ร่วมลงนาม ถ่ายทอดสดผ่านเพจ : World HAPEX ในงานแสดงสินค้าและการประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาลออนไลน์ 2564 (WORLD HAPEX ONLINE 2021) เมื่อวันที่ 27 ส.ค.64
.
โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสถาบันฮาลาล และสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสนับสนุน และเปิดหลักสูตรอบรมทักษะการใช้ภาษาอาหรับเพื่อการบริการทางการแพทย์ ร่วมกันจัดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อมวลชนในการแถลงข่าวถุงทวารเทียม และจะร่วมกันผลักดันศูนย์บริการการแพทย์ฮาลาล เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ และในประเทศ ร่วมมือ สนับสนุน และผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ฮาลาล ตลอดจนร่วมกันจัดทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการแพทย์ฮาลาล และมาตรฐานตอยยิบันอีกด้วย
.
ขอบคุณ: ผู้จัดการออนไลน์
.
#ขุนคมคำ

ม.อ.MOUผลิตหมอ รับผู้ป่วยมุสลิมตะวันออกกลาง อาเซียน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ