White Channel

ม.เกริก จับมือชมรมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพ ยกระดับบุคลากรภาษาอาหรับในไทย

SOCIAL : ม.เกริก จับมือชมรมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพ ยกระดับบุคลากรภาษาอาหรับในไทย
.
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 อาจารย์อำพล ตระการฤกษ์ หัวหน้าศูนย์ ภาษาอาหรับกรุงเทพ นายสุรพันธ์ อามินเซ็น เจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษาอาหรับกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมรมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยมีอาจารย์อับดุลมาลิก เลาะมะ ประธานชมรมฯ ให้การต้อนรับ
.
อาจารย์อำพล ตระการฤกษ์ หัวหน้าศูนย์ภาษาอาหรับกรุงเทพ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ ที่มีหลักสูตรบริหารอิสลามทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และยังได้กล่าวแนะนำหลักสูตรบริหารการศึกษาอิสลามที่จะเปิดในระดับปริญญาโท เพื่อเป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่ร่วมพัฒนาและผลักดันด้านการบริหารการศึกษาอิสลามในประเทศไทยให้เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ และยังได้กล่าวถึงศูนย์ภาษาอาหรับกรุงเทพที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการภาษาอาหรับในประเทศไทยที่มากขึ้น และความต้องการในการพัฒนาด้านภาษาอาหรับให้แก่ชาวไทยในด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังกล่าวถึงโครงการอบรมพัฒนาภาษาอาหรับแก่คณาจารย์ที่จะมีขึ้นในประเทศไทยโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกริก และสถาบันภาษาอาหรับ King Salman Global Academy for Arabic Language ทั้งนี้ อาจารย์อำพลตระการฤกษ์ ยังได้กล่าวถึงความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกริกและชมรมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในการร่วมกันพัฒนาภาษาอาหรับในประเทศไทยทั้งคณาจารย์และนักเรียน
.
อาจารย์อับดุลมาลิก เลาะมะ ประธานชมรมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กล่าวถึงความยินดีในการร่วมมือพัฒนาบุคลากรภาษาอาหรับพร้อมทั้งยินดีในการประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกชมรมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเรื่องโครงการการอบรมภาษาอาหรับแก่คณาจารย์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดโครงการเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมอบรม อีกทั้งยังมีความยินดีในการทำความร่วมมือระหว่างชมรมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับมหาวิทยาลัยเกริก และยังกล่าวถึงแนวทางความเป็นไปได้และการพัฒนาร่วมกันของสององค์กรอีกด้วย
.
ต่อมา อาจารย์อำพล ตระการฤกษ์ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอนเพื่อเข้าเยี่ยม ผอ.สุทธิรัตน์ ฉัตรทิพา พร้อมด้วย อาจารย์มนตรี ยะรังวงษ์ อาจารย์สมศักดิ์ กลมเกลี้ยง อาจารย์อรรณพ บุหลันฉาย อาจารย์สมศักดิ์ เสน่หา เพื่อพูดคุยเรื่องแนวทางการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาอาหรับ
.
คุณสุทธิรัตน์ ฉัตรทิพา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน ให้การต้อนรับ ยังกล่าวถึงความสำคัญของภาษาอาหรับในปัจจุบันที่ควรค่าแก่การปลูกฝังพื้นฐานด้านภาษาแก่เยาวชน และยังกล่าวชื่นชม วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเกริก ในด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และการผลิตบัณฑิตที่ดี
.
ทั้งนี้ อาจารย์มนตรี ยะรังวงษ์ ประธานชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพ ได้กล่าวถึงความพร้อมในการทำความร่วมมือระหว่างชมรมฯและมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาภาษาอาหรับ ไม่ใช่เพียงสำหรับคณาจารย์แต่ยังมองถึงโอกาสความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาษาอาหรับแก่เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ที่แข็งแกร่งแก่เยาวชนไทย และยังกล่าวถึงหลักสูตรบริหารการศึกษาอิสลาม ที่จะส่งผลดีแก่การบริหารและการพัฒนาโรงเรียนสอนศาสนาทั่วประเทศ ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนนั้นให้มีมาตรฐานทัดเทียมโรงเรียนสามัญทั่วไปอีกด้วย
.
สุดท้าย อาจารย์อำพลตระการฤกษ์ ได้กล่าวถึงการกำหนดการทางความร่วมมือที่จะมีร่วมกันพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ชมรมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพ
.
WHITENEWS

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ