White Channel

ม.เกริก จับมือ สนง.คณะกรรมการอิสลามฉะเชิงเทรา จัดงานวันวิชาการ ยกระดับการศึกษาเยาวชนฉะเชิงเทรา

ม.เกริก จับมือ สนง.คณะกรรมการอิสลามฉะเชิงเทรา จัดงานวันวิชาการ ยกระดับการศึกษาเยาวชนฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 26 มกราคม ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม คณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก พร้อมด้วย อาจารย์อุมัร มะดามัน อดีตกงสุล ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย อาจารย์อำพล ขำวิลัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์สราวุธ และซัน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.บัณฑิต อารอมัน ผู้ช่วยคณบดี ดร.สมีธ อีซอ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอิสลาม อาจารย์อำพล ตระการฤกษ์ หัวหน้าศูนย์ภาษาอาหรับกรุงเทพ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยฯ วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพมหาวิทยาลัยเกริก ผนึกกำลังร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทราจัดงาน “วันวิชาการวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ” ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีอาจารย์อีซา มิตรมานะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน

การจัดงานวันวิชาการในครั้งนี้จัดขั้นภายหลังจากลงนามความร่วมมือ MOU ทางวิชาการระหว่าง 2 หน่วยงาน ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นการจุดประกายโอกาสทางการศึกษากับกลุ่มนักเรียนปอเนะกว่า 200 คน สู่โอกาสการเป็นนักบริหารธุรกิจอิสลามยุคใหม่เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจากจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดนครนายกกว่า 12 แห่ง ร่วมฟังทิศทางการศึกษาในยุคใหม่และการพัฒนาของจังหวัดภาคฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอีอีซี อันจะนำมาซึ่งโอกาสการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจังหวัดฉะเชิงเทราถูกกำหนดให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักลงทุนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรากำลังถูกพลักดันให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก เป็นจุดหมายของนักธุรกิจที่ต้องการสร้างแหล่งพักผ่อนระยะยาว เป็นเมืองน่าอยู่ และศูนย์กลางเชื่อมโยงภาคตะวันออกรวมถึงแนวโน้มของกลุ่มนักลงทุนจากประเทศอาหรับด้วย นับว่าการจัดกิจกรรมวันวิชาการในครั้งนี้เป็นปรากฎการณ์ใหม่ที่เล็งเห็นถึงการให้ความสำคัญกับกลุ่มนักเรียนปอเนาะสู่เส้นทางการทำงานที่หลากหลาย และเข้าใจบริบทของการเปลี่ยนผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่เชื่อมโยงกับนานาชาติได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การจัดงานวันวิชาการ โดยวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก ยังเน้นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาเพื่อรองรับโอกาสด้านตลาดแรงงานด้านการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมฮาลาล การเงินอิสลาม และการท่องเที่ยวเชิงฮาลาลซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียนที่มาร่วมรับฟัง ในโอกาสนี้ ดร.สุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การบูรณาการศึกษาศาสนาสามัญ ปอเนาะควบคู่ปริญญา” โดยเน้นย้ำว่า แม้ว่าเยาวชนมุสลิมส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานมาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาหรือปอเนาะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าถึงตลาดแรงงานไม่ได้ ขึ้นอยู่กับว่าการจัดเวลาในการเรียน ความอดทน และการมุ่งมานะพยายาม จะส่งผลต่อการโอกาสการเข้าถึงอาชีพต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น” วันนี้ วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ ได้ทำการบ้านมาแล้วว่า เด็กปอเนะส่วนใหญ่เริ่มมีปัญหาตกงาน และไม่มีอาชีพที่มั่นคง การเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาที่มีความทันสมัยจะเป็นกุญแจในการโอกาสการเข้าถึงตลาดแรงงานที่หลากหลาย เด็กปอเนะหลายคนมีความพยายามที่จะพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

ดังนั้นการเริ่มต้นด้วยการพัฒนาทักษะบุคลากรตั้งแต่ระดับเยาวชน การสร้างความรู้ความเข้าใจภาษาต่างชาติ ทั้งภาษาจีน อาหรับ อังกฤษ จะทำให้กลุ่มนักเรียนมีโอกาสเข้าถึงภาคอุตสาหกรรมได้มากขึ้น เรียนจบมีงานทำ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราจำเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ด้านอุตสาหกรรมฮาลาล ด้านการเงินอิสลาม รวมถึงนักบริหารด้านจัดการฮัจย์และอุมเราะห์ ซึ่งบุคลากรในพื้นที่มีองค์ความรู้และดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง การพลักดันเยาวชนจึงมีความจำเป็น พร้อมกับนำแนวคิดการใช้ความโดดเด่นบองบุคลากรในพื้นที่ และสถานที่มาเป็นจุดขายดึงดูดกลุ่มนักลงทุนจากต่างประเทศ และรองรับตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยววิถีฮาลาลในอนาคตอันใกล้นี้

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ