skip to Main Content

SOUTH : จังหวัดยะลา ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ประชุม กำหนดมาตรการป้องกัน โรคโควิด- 19 ช่วง วันอีดิ้ลอัฎฮาหรือวันรายอ ฮัจยี ปีฮิจเราะห์ 1442
.
เมื่อวันที่ 7 ก.ค 64 ที่ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองจังหวัดยะลา นายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดยะลา ประธานประชุม ร่วมกับนายหะยีอิสมาแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่สาธารสุขจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ระดับอำเภอ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ประชุมหารือวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) สำหรับการปฏิบัติศาสนกิจการละหมาดรายออิฎิลอัฎฮา ประจำฮิจเราะฮ์1442 ที่มัสยิดหรือในสนาม และการกรุบานหรือการเชือดวัว โดยหลังการประชุมดังกล่าว รับมตินำเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
.
มาตรการการในการปฏิบัติศาสนกิจการละหมาดรายออิฏิลอัฏฮาหรือรายอฮัจย์ ที่มัสยิดหรือสนามกำหนดให้ สถานที่ละหมาดที่จะขออนุญาต (มัสยิดหรือสนาม) ต้องไม่อยู่ในพื้นที่สีแดง มัสยิดหรือสนามต้องเตรียมความพร้อมและประเมินตนเองตามแบบประเมิน และให้ยื่นหนังสือขออนุญาตต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ระดับอำเภอ ก่อนจะเปิดทำการละหมาดล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ระดับอำเภอ อาจจะมอบหมายให้ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ระดับตำบลลงประเมินแทน และรายงานต่อ ศปก.อำเภอ เพื่อพิจารณาอนุญาต
.
เมื่อได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้ว ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ให้ผู้นำศาสนาเปิดทำการลงทะเบียนผู้ที่จะเข้าร่วมการละหมาดล่วงหน้า และกำหนดจำนวนผู้มาละหมาดตามขนาดความจุของมัสยิด หรือสนาม (ตามหลักการเว้นระยะห่าง)
ในวันละหมาดให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด ใช้ระยะเวลาในการละหมาดและอยู่ในมัสยิดหรือสนาม ไม่ควรเกิน 30 นาที อาบน้ำละหมาดจากที่บ้าน และให้ใช้ผ้าปูละหมาด (ผ้าชะญาดะห์) ส่วนตัว ต้องนำมาจากบ้าน งดการสลามด้วยการสัมผัสมือ การสวมกอด และการสัมผัสแก้ม ต้องยกมือพร้อมกล่าวสลามเท่านั้น งดการตั้งกล่องรับบริจาค งดการแจกจ่ายเงินให้กับเด็ก และงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มในมัสยิด มีการควบคุมการเข้า – ออก มิให้แออัด โดยการเว้นระยะห่าง มีการถ่ายรูปภาพผู้ที่มาละหมาดของแต่ละแถว
.
ซึ่งข้อปฏิบัติสำหรับการกุรบ่านหรือการเชือดเนื้อ (วันรายออิฏิ้ลอัฏฮาหรือรายอฮัจย์) ผู้เชือดต้องแจ้งความประสงค์ต่อ ศปก.ตำบล ให้ทราบ เพื่อสามารถควบคุมพื้นที่และลดความแออัด ทำความสะอาดร่างกายก่อนทำการเชือด ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย เฟสซิล ถุงมือ แต่งกายโดยสวมเสื้อแขนยาวให้ถูกสุขลักษณะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการ PUI (ไข้ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจ เหนื่อย หรือ หายใจลำบาก) และต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในช่วงเฝ้าระวังสังเกตอาการ ขณะปฏิบัติต้องดำเนินการตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด สถานที่ทำการเชือดต้องเป็นสถานที่โล่งไม่แออัด
.
สำหรับ “ผู้ทำกุรบ่าน” การทำการซื้อขายวัว ผู้ซื้อผู้ขาย งดการไปพบปะเจ้าของวัว หรือไปบริเวณเชือด แต่ให้ใช้วิธีวาเกส (มอบหมาย) การซื้อขายให้ผู้ทำการเชือด แต่ทั้งนี้ ผู้ทำการซื้อควรเห็นตัวและรูปลักษณ์ของวัว การเหนียด (การตั้งจิตมุ่งประสงค์) และการเชือด ให้ผู้ทำกุรบาน วาเกล (มอบหมาย) ให้แก่ ผู้ทำการเชือด โดยไม่ต้องไปบริเวณที่ทำการเชือด และให้ทำการวาเกล (มอบหมาย) ขณะทำการเชือด ห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้าไปในสถานที่ผู้กุรบ่าน อาจวาเกล (มอบหมาย) ให้ผู้เชือด ได้ทำการแจกเนื้อกุรบ่าน โดยผู้กุรบ่านไม่ต้องไปรับเนื้อและหากผู้กุรบ่าน ประสงค์ไปรับเนื้อเอง ผู้กุรบ่านต้องไม่เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการ PUI และต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในช่วงเฝ้าระวังสังเกตอาการ รวมถึงให้ งดกิจกรรมการจัดงานเลี้ยง และสังสรรค์ทางสังคม ส่วนผู้แจกและผู้รับเนื้อกุรบ่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ผู้แจกและผู้รับเนื้อกุรบ่านมีการล้างมือก่อนและหลังการแจกจ่ายเนื้อกุรบ่าน การแจกจ่ายเนื้อกุรบ่าน ควรงดการพูดคุยพบปะเป็นเวลานาน ๆ
.
โตะอีหม่ำมัสยิดกลางจังหวัดยะลา นายหะยีนิมิง นิมูดอ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อโควิด-19 ที่ประเทศไทยเรายังเพิ่มจำนวนคนติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง การกรุบานของพี่น้องประชาชนสมควรที่จะวาเกล (มอบหมาย) ให้กับผู้เชือด เพื่อลดการรวมกลุ่ม โดยกล่าวคำวาเกลว่า “ข้าพเจ้า วาเกลให้แก่นาย……..เพื่อจัดการกรุบานให้กับข้าพเจ้า…….ใน7ส่วน เพื่ออัลลอฮ์ตาอาลา” อย่างไรก็ตาม เมื่อจะไปแจกเนื้อกรุบาน ให้ป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ควรล้างมือทั้งคนแจกและคนรับเนื้อกรุบาน และงดการพูดคุยพบปะในกลุ่มเป็นเวลานานๆ ขอความสันติสุขจงมีแด่พี่น้องทุกท่าน ในการต้อนรับวันฮารีรายออัฎฮา รายอฮัจยี คาดประมาณวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ฟังประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีอีกครั้ง

ยะลา กำหนดมาตรการป้องกัน โรคโควิด- 19 ช่วง วันอีดิ้ลอัฎฮาหรือวันรายอ ฮัจยี ปีฮิจเราะห์ 1442

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ