skip to Main Content

SOUTH : ยะลา เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
.
เมื่อ 29ธ.ค.64 วัดทุ่งยอ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม
.
นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้อย่างเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการรับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ และ เพื่อบูรณาการส่วนราชการต่างๆ ได้นำปัญหาที่เกิดขึ้น ไปพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป สำหรับการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยะลาได้กำหนดจัดกิจกรรม รวม 4 ครั้ง เป้าหมายครั้งละ 100 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอทุกภาคส่วน โดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์ บุคลากรเข้าช่วยในการปฏิบัติงานให้บริการเกษตรกรและประชาชน ณ จุดเดียว
.
เกษตรจังหวัดยะลา กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานกำหนดให้มีบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย คลินิกยางพารา และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คลินิกเงินทุน คลินิกธงฟ้า คลินิกสุขภาพ รวมทั้งยังมีนิทรรศการวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรคเหี่ยวในกล้วยหิน โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน
.
สวท.ยะลา

ยะลา เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ