skip to Main Content

SOUTH : รมต. เกษตร ลงปัตตานี ประกาศยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร ดันเศรษฐกิจฮาลาล สร้างอาชีพรายได้ให้กับประชาชน

.

เมื่อ 4 .. 2565 – นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา .ปัตตานี .ตะลุบัน .สายบุรี .ปัตตานี เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลและการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยมีหน่วยราชการ ผู้นำศาสนา ประชาชนร่วม 5000 คน การต้อนรับ

.

ขณะเดียวกันนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้มาร่วมให้การตอนรับ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไป นอกจากนี้ ยังมีบูสสำหรับขายสินค้าเครื่องใช้ในครัว ประกอบด้วยน้ำมันพืช น้ำตาลไข่ไก่ นม และยังมีสินค้าอีกมากมาย โดยพาณิชย์จัดโปรสุดพิเศษลดราคาข้าวของให้กับประชาชน ทำให้ประชาชนแห่กันมาซื้อเป็นจำนวนมาก

.

ขณะเดียวกันนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ต้องการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ปัตตานี โดยส่วนราชการระดับกรมและเทียบเท่า หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนในการช่วยเหลือประชาชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งผลักดันการพัฒนา จชต. ให้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารภายใต้ยุทธศาสตร์

.

เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดมีเป้าหมาย สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นมิติการพัฒนาที่ก้าวข้ามความขัดแย้ง ใช้หลักประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พื้นที่มีเศรษฐกิจที่ดี มุ่งให้ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถสร้างรายได้ และให้ เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร เพื่อการบริโภคในพื้นที่และภายในประเทศ เป็นครัวฮาลาลของโลก

.

อย่างไรก็ดี นายเฉลิมชัย ยังเป็นห่วงในเรื่องของนาร้าง และถ้าสามารถผลิตข้าวได้เอง ก็จะไม่ต้องเอาข้าวนอกพื้นที่เข้ามา เพราะสามารถมีข้าวรับประทานได้เอง ดังนั้นเกษตรต้องวิจัยให้ได้ว่าพื้นที่ตรงนี้ ถ้ามีน้ำจะปลูกข้าวชนิดใดได้บ้าง ซึ่งก็ต้องฝากเกษตรจังหวัดไปดูในเรื่องนี้ เราจะต้องช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน เพราะผมต้องการให้ จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่ตรงนี้ เป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคงทางด้านอาหาร ซึ่งนั่นก็คือที่ดินกับน้ำต้องพร้อม ระบบชลประทานจึงต้องมีการพัฒนา เพื่อไปสนับสนุนกิจการนาร้าง

.

รมต. เกษตร ลงปัตตานี ประกาศยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร ดันเศรษฐกิจฮาลาล สร้างอาชีพรายได้ให้กับประชาชน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ