skip to Main Content

SOUTH : รองผู้ว่าปัตตานี มอบโล่เชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชน ในวันเยาวชนแห่งชาติ
.
เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 ที่ศาลาบริเวณหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2564 พร้อมทั้งมอบโล่เชิดชูเกียรติพื้นที่ต้นแบบ ระดับตำบล อำเภอ และ จังหวัด ด้านการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 15 แห่ง และมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน 10 คน ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเองคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ พัฒนาการเป็นผู้นำมีจิตอาสาแก่เด็กและเยาวชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนที่มีคุณลักษณะและมีผลงานดีเด่น สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นแรงบัลดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป
.
ขอบคุณ
ภาพ/ข่าว/ธรรมนูญ คีรีนารถ
.
#ขุนคมคำ

รองผู้ว่าปัตตานี มอบโล่เชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชน ในวันเยาวชนแห่งชาติ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ