skip to Main Content

SOUTH : รองผู้ว่าฯปัตตานีลงพื้นที่ให้กำลังใจเด็กกำพร้าจากโควิด-19
.
เมื่อ 15 ก.ย.64 ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เดินทางไปยังอำเภอยะรัง เพื่อให้กำลังใจแก่ครอบครัวที่มีเด็กกำพร้าจากสถานการณ์โควิด จำนวน 5 ครอบครัว ในพื้นที่ตำบลระแว้ง ตำบลกอลำ และตำบลปิตูมุดี โดยมีนายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอยะรัง สาธารณสุขอำเภอ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่น ทหาร อาสาสมัครพัฒนาสังคมอำเภอยะรัง นำคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ขนมขบเคี้ยว มาม่ารุสกี จากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคให้จังหวัดปัตตานี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
.
ในส่วนแนวทางการให้ความช่วยเหลือในระยะยาว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาการช่วยเหลือ ดังนี้ 1.ทุนพระราชทาน เพื่อ การศึกษา สงเคราะห์ มูลนิธิ ราชประชา นุ เคราะห์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ ให้แก่เด็กที่อยู่ในวัยเรียนจนจบการศึกษาสูงสุด 2.เงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน ให้แก่ครอบครัว จำนวน 3,000 บาท/ครอบครัว และ 3.ขอสนับสนุนเงินสงเคราะห์รายบุคคลและทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนคุ้มครองเด็ก ให้แก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ทั้งนี้ จะดำเนินการติดตามเป็นระยะเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ต่อไป
.
สวท.ปัตตานี
.
#ขุนคมคำ

รองผู้ว่าฯปัตตานีลงพื้นที่ให้กำลังใจเด็กกำพร้าจากโควิด-19

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ