skip to Main Content

SOCIAL : รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ ร่วมพัฒนาคลองแสนแสบ ภายใต้แนวคิดสายน้ำพหุวัฒนธรรม
.

เมื่อ 20 ก.ย.65 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ มัสยิดกมาลุลอิสลาม เขตคลองสามวา

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำดูคลองแห่งชาติ ประจำปี 2565 นี้ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินประพาสคลองแสนแสบตลอดสายทั้ง 72 กิโลเมตร ตั้งแต่ท่าเรือสะพานผ่านฟ้าลีลาศ กรุงเทพมหานคร จนถึงท่าเรือประตูท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และทรงเสด็จเยือนมัสยิดกมาลุลอิสลาม ทรงปลูกต้นตะแบกไว้เป็นอนุสรณ์ และทรงปล่อยปลา จำนวน 30,000 ตัว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2537 มีผลให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตอนุรักษ์ หวงแหน และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะคลองแสนแสบ จากที่ช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ที่น้ำในคลองเคยเน่าเสีย มีวัชพืช มีขยะ สัตว์น้ำลดน้อยลง และไม่สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรได้ และตั้งแต่พระองค์ท่านเสด็จในวันนั้น สภาพคลองแสนแสบในท้องถิ่นนี้ ไม่เคยกลับไปวิกฤตอีกเลย ซึ่งท้องถิ่นแห่งนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาคลองแสนแสบมาโดยตลอด ได้แก่ มัสยิดกมาลุลอิสลาม สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตมีนบุรี สำหนักงานเขตหนองจอก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สำนักการระบายน้ำ กรมประมง กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันลูกโลกสีเขียว (ปตท.) ธนาคารออมสิน มัสยิดใกล้เคียง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) โรงเรียนในพื้นที่ทั้งสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา (สอศ.) สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ในปีนี้คณะกรรมการจัดงานได้กำหนดจัดงานภายใต้แนวคิดสายน้ำพหุวัฒนธรรม ได้รับเกียรติจากวัดสุทธิสะอาด วัดทรัพย์สโมสร วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก เพื่อเป็นการรวมพลังจากประชาชนในทุกศาสนามาร่วมกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติร่วมกันได้ โดยไม่ขัดต่อหลักการศาสนา เพื่อให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืนของสังคม และเป็นตัวอย่างให้เยาวชนรุ่นต่อไป มีความเข้าใจการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลายหลายทางวัฒนธรรม

ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา โดยการสนับสนุนจากกรมประมงจำนวน 100,000 ตัว เทน้ำหมักชีวภาพ บริเวณท่าน้ำหน้ามัสยิดกมาลุลอิสลาม เปิดบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยการสนับสนุนของกระทรวงอุตสาหกรรม และเยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการ เยี่ยมชมร้านค้าชุมชนท้องถิ่น และกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมี อาจารย์บันฑิตย์ สะมะอุน ประธานจัดงาน อาจารย์วินัย สะมะอุน อิหม่ามมัสยิดกมาลุลอิสลาม พระครูธำรง วงศ์วิสุทธิ เจ้าอาวาสวัดสุทธิสะอาด นายวันชัย ผิวเกลี้ยง ผู้แทนบาทหลวงมาโนช สมสุข วัดนักบุญเทเรซา ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี เขตหนองจอก สำนักการระบายน้ำ กรมประมง กระทรวงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี สถาบันลูกโลกสีเขียว มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน (ปตท.) ธนาคารออมสิน ภาค 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน ซึ่งภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ วันอนุรักษ์คลองแสนแสบสายน้ำพหุวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้านการตีกระบี่กระบอง ประกวดวาดภาพ หัวข้อ วันอนุรักษ์คลองแสนแสบสายน้ำพหุวัฒนธรรม ระดับเด็กเล็ก ประถม และมัธยม การแสดงของนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกมาลุลอิสลาม โรงเรียนพิทยพัฒน์ศึกษา โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถาบันลูกโลกสีเขียว ภูมิทัศน์และการบริหารจัดการทรัพยากรฯ ตอน คลอง ข้าว คนวิถีชุมชนเครือข่ายชุมชนกามาลุลอิสลาม
.
ผู้จัดการออนไลน์

รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ ร่วมพัฒนาคลองแสนแสบ ภายใต้แนวคิดสายน้ำพหุวัฒนธรรม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ