skip to Main Content

SOCIAL : รัฐบาลเร่ง พัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับความเป็นอยู่ประชาชน นำร่อง 15 เมืองแรก

.

5 พ.ย.64 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ผู้แทนจากสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ฯลฯ เข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง
.
ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะที่มี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธาน โดยมีการพิจารณามอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทยแก่ 15 ผู้พัฒนาเมืองที่ได้รับประกาศรับรองเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ ประกอบด้วย 1) สามย่านสมาร์ทซิตี้ 2) ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 3) เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ 4) แม่เมาะเมืองอัจฉริยะ 5) ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ 6) เมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4 7) โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม 8) เมืองอัจฉริยะมักกะสันเพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 9) การพัฒนาเมืองเก่าอย่างชาญฉลาด 10) เทศบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนสู่ชุมชน 11) เมืองศรีตรัง 12) ยะลาเมืองอัจฉริยะเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 13) ฉะเชิงเทรา เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน 14) แสนสุขสมาร์ทซิตี้ และ 15) โครงการนครสวรรค์สมาร์ทซิตี้ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะและกิจการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะจากบีโอไอต่อไป
.
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังรับทราบการประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ 50 พื้นที่ทั่วประเทศ และความก้าวหน้าการดำเนินงานรายพื้นที่ ประกอบด้วย ความก้าวหน้าเมืองอัจฉริยะกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน ความก้าวหน้าเมืองอัจฉริยะจังหวัดชลบุรี ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ความก้าวหน้าเมืองอัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต ความก้าวหน้าของ Thailand Digital Valley จังหวัดชลบุรี รวมถึง ผลการจัดกิจกรรม Thailand Smart City Week 2020 การคัดเลือก 30 ตัวแทนคนรุ่นใหม่จากทั่วประเทศเป็นนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors) และการพัฒนาความร่วมมือระดับภูมิภาคผ่านเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network: ASCN)
.
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้ ดีป้า จัดกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการพัฒนากำลังคน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยในการบริหารจัดการเมือง เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แผนงานบูรณาการเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ที่ ดีป้า เสนอเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนด้านงบประมาณสำหรับองค์กรปกครอง ทั้งระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชื่อมโยงแผนงานโครงการและบูรณาการด้านงบประมาณสำหรับโครงการเมืองอัจฉริยะ ลดความซ้ำซ้อน และทำให้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม หากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจะเกิดกลไกด้านงบประมาณในลักษณะบูรณาการที่จะช่วยยกระดับเมืองสู่ความทันสมัยและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึง
.
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือและองค์ความรู้ในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศ และพัฒนากำลังคนให้มีความพร้อมกับการพัฒนาประเทศตามแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ พื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากบีโอไอ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และขอแสดงความยินดีกับเมืองที่ได้รับตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทยทั้ง 15 เมืองในปีนี้ สุดท้ายนี้ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนและบริหารการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย ซึ่งจะอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ทุกกระทรวงต้องช่วยกันผลักดัน เพราะเป็นวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย ต้องร่วมมือกับ กระทรวงดิจิทัลฯ ในการพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นที่ให้มีความพร้อม

รัฐบาลเร่ง พัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับความเป็นอยู่ประชาชน นำร่อง 15 เมืองแรก .

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ