White Channel

รัฐบาล สปป.ลาว ได้อนุมัติให้องค์กรศาสนาอิสลามใน สปป.ลาว ออกเครื่องหมายตรา “ฮาลาล ลาว” ได้เป็นครั้งแรก

WORLD : รัฐบาล สปป.ลาว ได้อนุมัติให้องค์กรศาสนาอิสลามใน สปป.ลาว ออกเครื่องหมายตรา “ฮาลาล ลาว” ได้เป็นครั้งแรก
.
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย ความสามัคคี วัฒนธรรมถาวร
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กรม ทรัพย์สินทางปัญญา อนุมัติ ใบสำคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “ฮาลาล ลาว” แก่องค์การอิสลาม สปป.ลาว หมดอายุ 24 พฤษภาคม 2575 และสามารถต่ออายุได้
.
ที่มา mustafa sulayman,Muslim Association Vientiane LAOS
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ