skip to Main Content

REPORT : หลังจากมีข่าวปลอมเกิดขึ้นมากมายในเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ไปฟังคำชี้แนะจากนักวิชาการว่าควรรับมือกับข่าวปลอมพวกนี้อย่างไร

รายงาน : ผู้เชี่ยวชาญแนะ ใช้ความจริงสู้กับข่าวเท็จ

Back To Top
×Close search
Search