White Channel

ร่วมยินดี นายแพทย์อีระฟาน หะยีอีแต ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต้นแบบแห่งวงการแพทย์ ประเภท ต้นแบบรุ่นใหม่

SOCIAL : ร่วมยินดี นายแพทย์อีระฟาน หะยีอีแต ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต้นแบบแห่งวงการแพทย์ ประเภท ต้นแบบรุ่นใหม่
.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566: 12.00 น.: ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานเชิดชูเกียรติต้นแบบแห่งวงการแพทย์ MDCU (MDCU The Medical Icons Award Ceremony) โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เจษฎา แสงสุพรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ประธานคณะกรรมการการจัดงานมอบรางวัลฯ ได้จัดงานมอบรางวัลในครั้งนี้ขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี ของการสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า รวมทั้งบุคลากรปัจจุบันที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น อดทน เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นบุคคลที่คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ได้รับรางวัลถือเป็น “ต้นแบบ” ให้กับวงการแพทย์ไทย โดยในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ในฐานะผู้แทนของผู้ที่ได้รับรางวัล กล่าวความรู้สึกและขอบคุณ
.
ทั้งนี้ รางวัลเชิดชูเกียรติแพทย์จุฬาฯ มีผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 190 ท่าน
ประเภท “ต้นแบบเกียรติยศ” 28 ท่าน
ประเภท “ต้นแบบแห่งความสำเร็จ” 134 ท่าน
ประเภท “ต้นแบบรุ่นใหม่” 28 ท่าน
.
ซึ่งนายแพทย์อีระฟาน หะยีอีแต ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต้นแบบแห่งวงการแพทย์ ประเภท ต้นแบบรุ่นใหม่
.
ที่มา
md.chula.ac.th

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ