ร่วมยินดี ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามูโปรดเกล้าฯแต่งตั้งแล้ว

SOUTH : ร่วมยินดี ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามูโปรดเกล้าฯแต่งตั้งแล้ว
.
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด 26 ราย และแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 11 ราย มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

.

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 2 ราย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 26 ราย

.

10.นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวง

.

ที่มา https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D284S0000000001700
.

ขุนคมคำ

Loading

ใส่ความเห็น