skip to Main Content

SOCIAL : ร่วมยินดี อ.มูฮัมหมัดเฟาซี แยนา ได้คำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ “อนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ”
.
อ.มูฮัมหมัดเฟาซี แยนา โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟสบุ๊คส่วนตัว ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ “อนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ”
.
อ้างถึงคำสั่งคณะกรรมส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
.
นี่คือ อมานะฮ์ [ความรับผิดชอบ] ร่วมกัน ที่ประเทศไทยมอบความไว้วางใจด้วยดีเสมอมา เราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกท่าน
ความจำเริญจงประสบแด่ทุกท่าน
.
ทั้งนี้ มีหน้าที่และอำนาจ คือ
๒.๑ จัดทำกรอบแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรม
ในสังคมไทย ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่๖(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
.
๒.๒ ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า รวบรวมและจัดทำข้อมูลเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรมในสังคมไทยที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
.
๒.๓ วางแผนการจัดหลักสูตรพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม หลักสูตรฝึกอบรม
ด้านคุณธรรม และจัดทำคู่มือการบริหารหลักสูตร ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมนำไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
.
๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และรายงานผลต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

๒.๕ ตรวจสอบ ปรับปรุงและทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ ๓ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
.
๒.๖ เชิญหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
มาสอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณา
.
๒.๗ กำกับ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่อ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งขาติ และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
๒.๘ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่
๒.๙ ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมอบหมาย
.
สำหรับอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยมีวาระอยู่ในตำแหน่ง
คราวละ 2 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
.
ขอบคุณ : อ. มูฮัมหมัดเฟาซี แยนา
Abu Haiyarn Risalah Ummah
.
#ขุนคมคำ

ร่วมยินดี อ.มูฮัมหมัดเฟาซี แยนา ได้คำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ “อนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ”

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ