skip to Main Content

SOCIAL : ร้อง ประวิตรใช้อำนาจ(เต็ม)ให้กัญชายังเป็นยาเสพติด จนกว่าจะมีกฎหมายกัญชาออกมาบังคับใช้ พร้อมคัดค้าน สุราก้าวหน้า,สมรสเท่าเทียม
.
เมื่อ 1 กันยายน 2565 ที่ สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ เดินทางยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี โดยมีนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (อดีต รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) เป็นผู้มารับหนังสือแทนพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาการนายกรัฐมนตรี
.
เนื้อหาใจความของหนังสือ ​ขอให้ทบทวนกฎหมาย 3 ฉบับอันเนื่องมาจากกระทบวิถีชีวิตชุมชนแห่งศาสนธรรม
.
ด้วยสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ มีความเป็นห่วงกับสถานการณ์หลังจากที่รัฐบาลมีการออกกฏหมายคือ 1.กัญชาเสรี ปลดกัญชาจากยาเสพติด 2.พระราชบัญญัติสุราก้าวหน้า และ 3.พระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียม – คู่ชีวิต เนื่องจากกฎหมายดังกล่าว ขัดแย้งกับหลักการศาสนาอิสลาม ศาสนธรรมที่จะกระทบกับวิถีชีวิตและจะยิ่งเพิ่มปัญหาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาเด็กและเยาวชนของชุมชนและประเทศชาติในอนาคต
.
ในการนี้ สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ จึงขอแสดงจุดยืนและข้อเสนอแนะ ดังนี้
.
1.คัดค้านกฎหมายทั้งสามฉบับ
.
2.ในเรื่องกัญชาเสรี นั้น เสนอแนะ ให้ปิดสภาวะสุญญากาศทันที (สอดคล้องกับองค์กรต่างๆที่ได้เสนอแนะก่อนหน้านี้)โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้ชะลอการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับปลดกัญชาจากการเป็นยาเสพติดออกไปก่อน จนกว่าจะมีมาตรการควบคุมที่เพียงพอ หรือประกาศให้กัญชา (ครอบคลุมดอก ยาง สารสกัด และทิงเจอร์ จากดอกและยางกัญชา) เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หรือ นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจในการออกพระราชกำหนดกำหนดให้กัญชายังเป็นยาเสพติด จนกว่าจะมีกฎหมายกัญชาออกมาบังคับใช้
.
3.ศึกษาวิจัยผลกระทบหลังจากกฎหมายเสรี กระท่อมที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่อื่นๆ และ
.
4.ปรึกษาหารือหาทางออกร่วมกันเพื่อสร้างชุมชนแห่งศาสนธรรมโดย จัดให้มีกระบวนการรับฟังผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เพื่อร่วมกันออกแบบนโยบายทั้งสามที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตมุสลิมหรือศาสนธรรมเช่นประกาศเป็นเขตปลอดกัญชา ยาเสพติด และอบายมุขทุกชนิด ซึ่งสมาคมสมาพันธ์ยินดีร่วมปรึกษาหารือในการหาทางออกร่วมกันเพื่ออกแบบชุมชนแห่งศาสนธรรมสู่สันติภาพ/สันติสุขอย่างยั่งยืน
.
Shukur Dina
.
#กัญชาเสรี #ค้านกัญชา #ค้านสมรสเท่าเทียม #มุสลิม #อิสลาม #สุราก้าวหน้า
#ขุนคมคำ

ร้อง ประวิตรใช้อำนาจ(เต็ม)ให้กัญชายังเป็นยาเสพติด จนกว่าจะมีกฎหมายกัญชาออกมาบังคับใช้ พร้อมคัดค้าน สุราก้าวหน้า,สมรสเท่าเทียม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ