skip to Main Content

SOCIAL : วงเสวนา ระบุช่วงเปลี่ยนผ่านกม.กัญชา ต้องเข้มงวด หวั่นเยาวชนมองการใช้กัญชาเป็นเรื่องปกติ ชี้ใช้นานเกิดผลกระทบต่อสมอง วอนทุกฝ่ายร่วมถกหามาตรการป้องกันเด็กเยาวชน ห่วง 85% เยาวชนทำผิดเข้าสถานพินิจพบเกี่ยวข้องสารเสพติด
.
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) ได้มีการจัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “เตือนกัน…ก่อนวันที่จะสาย..ผ่าร่างพ.ร.บ.กัญชา” และการประชุมวิชาการศศก.เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย และนักวิชาการการเสพติดครั้งที่ 10 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
.
ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า ในอดีตการควบคุมปัญหายาเสพติดด้วยการทำให้ยาเสพติดเป็นความผิดรุนแรง และเป็นอาชญากรรม จึงทำให้เกิดนักโทษจำนวนมาก
โดยกว่า 80-90% ของผู้ต้องขังเป็นนักโทษคดียาเสพติด ทำให้คนสูญเสียความสามารถในการผลิตให้กับประเทศ และสร้างภาระทางกฎหมาย ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่ว่าทั้งหมดเป็นคนใช้ยาเสพติดมีปัญหาทางจิต และนำสู่การก่ออาชญากรรม
.
ทั้งนี้ในยุโรปเริ่มนำแนวคิดแยกอาชญากรรมกับการใช้ยาเสพติดมาใช้ โดยถือว่าคนใช้ยาเสพติดเป็นผู้ป่วย แต่หากใช้ยาเสพติดร่วมกับการก่ออาชญากรรมถึงจะลงโทษอาญา ในส่วนของไทยก็ปรับนโยบายเช่นกัน แต่ในระยะเปลี่ยนผ่านอาจจะช่วยลดปัญหาคนล้นคุก ลดปัญหาการตัดโอกาสคนที่ใช้ยาเสพติดบางประเภทที่ไม่รุนแรงให้เป็นสิ่งถูกกฎหมายเพื่อให้เขาไม่ต้องกลายเป็นอาชญากร
.
แต่ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนผ่านนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาใหม่ตามมาได้ เช่นที่ผ่านมาในหลายประเทศ การเปลี่ยนผ่านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากสิ่งเสพติดมาเป็นสิ่งเสพติดถูกกฎหมายก็มีผลกระทบมากมายเช่นกัน
.
ซึ่งสังเกตได้ว่าเป็นสารเสพติดที่เยาวชนเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งพบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้สารเสพติดเพียงตัวเดียว แต่มีการใช้หลายตัวร่วมกัน และมีกลไกการออกฤทธิ์แตกต่างกัน ทั้งชนิดกระตุ้นประสาท กดประสาท และหลอนประสาท สารเสพติดมีผลต่อการทำงานของสมองและ ร่างกาย และจิตใจ
.
โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน ทำให้กระบวนการคิด เรียนรู้ การแยกแยะ และการตัดสินใจผิดพลาดไป สารเสพติดบางชนิดเช่น กัญชา หากเด็กหรือเยาวชนเสพติดเป็นระยะเวลานานทำให้เกิดอาการหูแว่ว ภาพหลอน คล้ายคลึงกับอาการความเจ็บป่วยทางจิตได้ การเลิกสารเสพติดทำได้ยาก มีเพียงส่วนน้อยที่สามารถเลิกได้สำเร็จ ส่วนใหญ่เกิดผลเสียหายต่อสุขภาพกายและใจแล้วจึงเลิกได้ และมีจำนวนมากที่เลิกได้ชั่วคราวแล้วหวนกลับมาใช้อีก
.
ปัจจุบันเยาวชนในประเทศไทยสามารถเข้าถึงสารเสพติดชนิดต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ตามตรอกซอกซอย หมู่บ้าน ร้านสะดวกซื้อ หรือสั่งซื้อออนไลน์ ส่งผลกระทบให้เด็กและเยาวชนบอบช้ำ เสียอนาคต สูญเสียกำลังสำคัญของประเทศชาติ
.
การพิจารณาผ่านร่างพ.ร.บ.สารเสพติดต่างๆ เช่น กัญชา กระท่อม บุหรี่ไฟฟ้า มีโอกาสทำให้เยาวชนเข้าถึงสารเสพติดได้มากขึ้น บริโภคมากขึ้น เพิ่มปัญหา สุขภาพกาย ใจ เศรษฐกิจและสังคมตามมา สร้างภาระให้แก่ประเทศชาติ ที่ผ่านมาแม้พลาดพลั้ง ยังไม่สาย หากเริ่มต้นกันใหม่ด้วย การรังสรรค์สิ่งแวดล้อมดีๆ พื้นที่ปลอดภัยให้ลูกหลาน เด็กและเยาวชนเติบโตมีสุขภาพที่ดี มีคุณภาพ ต่อไป
.
พญ.ภัทราภรณ์ กินร จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น จิตแพทย์การเสพติด สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี กล่าวว่า วัยรุ่นเป็นกลุ่มที่ร่างกายและสมองกำลังพัฒนา โดยเฉพาะสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นส่วนควบคุมการคิดอย่างมีเหตุผลนั้นยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่
.
ในขณะที่สมองที่ทำงานด้านอารมณ์มีการพัฒนาค่อนข้างมากประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้านจึงเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากลอง เป็นกลุ่มเสี่ยงที่คิดและตัดสินใจโดยใช้อารมณ์มาก่อน แม้จะรู้และเข้าใจเหตุผลว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีก็ตาม จึงเป็นวัยที่ยังต้องการการดูแล คุ้มครอง ชี้แนะจากผู้ใหญ่ และสิ่งแวดล้อมในการเติบโตที่ดี ในช่วงของการพัฒนาสู่ความเป็นผู้ใหญ่ วัยรุ่นเป็นวัยที่ก้าวสู่การทำพฤติกรรมเสี่ยงได้ง่าย ทั้งเรื่องเซ็กส์ ยาเสพติด ความรุนแรง มีการเริ่มลองใช้ บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
.
นอกจากนี้ยังพบว่ากัญชาก็เป็นประตูสำคัญที่ทำให้เยาวชนก้าวสู่การเสพสารเสพติดอื่นตามมาได้ ทั้งนี้สารเสพติดจะมีผลต่อการทำงานของสมอง พัฒนาการทางด้านจิตใจ และส่งผลให้ลดความสามารถในการเรียนรู้ (IQ)
.
ทั้งนี้ถ้ากล่าวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชาในเด็กและวัยรุ่นมีงานวิจัยที่ศึกษาในกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่อายุ 30 ปี พบว่าการใช้กัญชาตั้งแต่เด็กเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางจิต อาทิ หูแว่ว ประสาทหลอน
.
นอกจากนั้นแล้วยังมีงานวิจัยที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของการใช้กัญชาในเด็กและวัยรุ่นและความเสี่ยงอาการซึมเศร้า วิตกกังวล รวมถึงมีงานวิจัยที่พบว่าการใช้กัญชาในช่วงเด็กและวัยรุ่น ส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้หรือ IQ ที่ลดลง และยังต่อเนื่องจนถึงวัยผู้ใหญ่ได้ เป็นต้น
.
ดังนั้นเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามาร่วมกันหาทางป้องกันกลุ่มเปราะบางได้อย่างแท้จริง ซึ่งถ้าพิจารณาร่างพ.ร.บ.กัญชา พ.ศ…ก็มีการพูดถึงเรื่องการห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีตั้งครรภ์ ก็ถือเป็นการป้องกันได้ระดับหนึ่ง
.
แต่การช่วยกันดูอย่างรัดกุม รอบคอบมากขึ้นถือเป็นสิ่งสำคัญ เช่นกรณีเด็กและเยาวชน อยู่ในบ้าน หรือชุมชนที่มีการอนุญาตให้มีการปลูกกัญชา เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าใกล้ความเสี่ยงในการเข้าถึงกัญชา ของเด็กและเยาวชนหรือไม่ เป็นโจทย์ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันคิดหาแนวทางป้องกันกลุ่มเปราะบางได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ
.
รวมถึงการเฝ้าระวังเรื่องการโฆษณาข้อมูลเกี่ยวกับกัญชา รวมถึงผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งถือเป็นช่องทางสำคัญในการส่งผลต่อการรับรู้ของเด็กและเยาวชนยุคปัจจุบัน ส่งผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจในการทดลองใช้กัญชาได้ มองว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่อาจต้องช่วยกันดูแลเด็กและเยาวชนของเรา แต่ ณ ตอนนี้
.
สิ่งสำคัญที่ทำได้สำหรับครอบครัวที่จะช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนจากการใช้สารเสพติด ส่วนหนึ่งคือสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดี ควบคู่ไปกับฝึกการเรียนรู้วินัย และหน้าที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสมตามวัย ส่งเสริมให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเองสอนให้เด็กมีทักษะชีวิตที่ดี รู้จักคิด วิเคราะห์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเด็ก เป็นหนึ่งในจุดที่ครอบครัวช่วยกันได้ ส่วนประเด็นที่กล่าวไปที่ฝากไปเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการใช้กัญชาในเด็ก
เช่น อาการทางจิต การลดลงของระดับสติปัญญา จะเป็นการดีถ้ามีการช่วยกันมองอย่างรอบด้านในการช่วยกันพิจารณาดูแลภาพรวมของสังคมเพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติจริงในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบางให้ปลอดภัยจากผลกระทบของการใช้สารเสพติด.
.
ขอบคุณ https://www.thansettakij.com/general-news/518734
.

วงเสวนา ระบุช่วงเปลี่ยนผ่านกม.กัญชา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ