skip to Main Content

SOCIAL : “สร้างความเข้าใจอิสลามที่ถูกต้องแก่คนในชาติ” วอส.ม.อ.ปัตตานี MOU สำนักจุฬาราชมนตรี และองค์กรมุสลิม ร่วมพัฒนาการศึกษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
.
1 มิถุนายน 2565 ที่โรงแรมอัลมีรอซ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ กับ สำนักจุฬาราชมนตรี มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน สมาคมมุสลิมเชียงใหม่และโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับทั้ง 4 องค์กร คือ สำนักจุฬาราชมนตรี อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สมาคมมุสลิมเชียงใหม่ และมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าทั้ง 4 องค์กรนี้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกิจการทางศาสนาอิสลามให้แก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมในประเทศไทย
.
การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักตังต่อไปนี้คือ
1. ร่วมกันยกระดับการบริหารจัดการองค์กรศาสนาอิสลาม รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการศาสนา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการกิจการศาสนา ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
2. ร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้วิทยาการอิสลามเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้งในระดับปริญญา และหลักสูตรประกาศนียบัตร (non-degree) พร้อมกับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการอิสลาม ภาษาอาหรับ วิทยาการฮาลาล และการบริการวิชาการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาบุคลากรด้านสังคมพหุวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายอย่างสันติ
4. ร่วมกันพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้วิทยาการอิสลาม รวมถึงการสนับสนุนนักศึกษา นักวิชาการ บัณฑิตอาสา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ศูนย์เรียนรู้สำหรับมุสลิมในอีสาน มุสลิมเชียงใหม่และจังหวัดภาคเหนือ
.
สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2510 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้สู่ภาคใต้ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางทางวิชาการระดับสูงเพื่อตอบสนองและรับใช้ชุมชนได้อย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ

โดยมีพันธกิจสำคัญ คือ
1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2) สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการ
3) ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญาคุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต ภารกิจของมหาวิทยาลัยนอกจากผลิตบัณฑิตและงานวิจัยแล้ว ยังมีภารกิจสำคัญในการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถือเป็นมหาวิทยาลัยแรกของรัฐที่เปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยการอิสลามตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก เพื่อตอบสนองความต้องการด้านวิทยาการอิสลามในพื้นที่และประเทศชาติ
.
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการมีระยะเวลา 5 ปี ถือเป็นก้าวสำคัญที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิทยาการอิสลามจะได้ร่วมมือกับทั้ง 4 องค์กรในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจของสังคมมุสลิมในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และขยายองค์ความรู้อิสลามเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป อีกทั้งสร้างความเข้าใจอิสลามที่ถูกต้องแก่คนในชาติสู่สังคมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันเป็นต้นทุนที่สำคัญของชาติเพื่อเกิดสังคมที่สันติสุขและสันติภาพที่ยั่งยืนต่อไป
.

วอส.ม.อ.ปัตตานี MOU สำนักจุฬาราชมนตรี และองค์กรมุสลิม ร่วมพัฒนาการศึกษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ