วิเคราะห์เหตุระเบิดร้านสะดวกซื้อชายแดนใต้ – White Channel | เวลาละหมาด ข่าวมุสลิม อิสลาม skip to Main Content

SOCIAL : เหตุระเบิดร้านสะดวกซื้อ 11 จุด เมื่อกลางดึกของวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โดยกระจายตัวทั่วทั้งสามจังหวัด คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่อเค้าถึงทิศทางที่เลวร้ายลงของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
.
เหตุการณ์ความรุนแรงที่ปรากฏขึ้นสามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงกับตัวแปรมูลเหตุจูงใจได้หลากหลาย ซึ่งอาจมองจากมุมที่แตกต่างกันออกไป แต่หนึ่งในตัวแปรที่ปฏิเสธมิได้ว่าต้องให้น้ำหนักพิจารณา คือ พัฒนาการของกระบวนการพูดคุย ที่เคยมีช่วง ‘รอมฎอนสันติสุข’ ซึ่งความรุนแรงลดลงอย่างเห็นได้ชัด
.
ผลการประเมินสถานการณ์ความรุนแรงช่วงรอมฎอนสันติสุข สะท้อนว่า ฝ่ายผู้ก่อเหตุลดความรุนแรงลงอย่างชัดเจน แต่ฝ่ายรัฐบาลกลับไม่ได้ลดความรุนแรงลงในระดับเดียวกัน
.
และเมื่อกรอบเวลารอมฎอนสันติสุขสิ้นสุด ปฏิบัติการของทั้งสองฝ่ายก็ยกระดับความรุนแรงมากขึ้น
.
ผศ.อาทิตย์ ทองอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ความเห็นว่า เหตุรุนแรงที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มิใช่อาชญากรรมปกติ แต่เป็นการใช้ความรุนแรงหรือวิธีการทางทหารในฐานะเครื่องมือ ยุทธวิธี เพื่อตอบสนองเป้าหมายทางการเมือง ไม่ใช่เป้าทางการทหาร ความรุนแรงจากทั้งสองฝ่ายในรูปแบบต่างๆ จึงมิได้เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งความรุนแรงในตัวเอง แต่เกิดขึ้นเพื่อไปกำหนดทิศไปสู่ข้อยุติทางการเมืองที่แต่ละฝ่ายปรารถนา
.
เมื่อความคืบหน้าของวาระด้านการเมืองเชื่องช้า และติดขัดบนโต๊ะพูดคุย ดุลอำนาจในการกำหนดกุมสภาพจึงดำรงอยู่ในสนามการรบ ถ้าจะลดปฏิบัติการในสนามรบ ก็ต้องเร่งเพิ่มดุลอำนาจโดยสร้างความเป็นไปได้ต่อทางออกทางการเมืองให้กับคู่ขัดแย้งบนโต๊ะพูดคุย และเปิดพื้นที่ที่ปลอดภัยและเสรีให้ประชาชนกำหนดคำตอบทางการเมืองของตนเอง เพื่อมีส่วนร่วมถ่วงดุลอำนาจของคู่ขัดแย้งที่คุยไปรบไป และผลักภาระให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ตรงกลางรับชะตากรรมอันเลวร้ายมานานพอแล้ว
.
และเมื่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จากการกระทำของทั้งรัฐบาลและกลุ่มติดอาวุธ ดูสะท้อนภาพอนาคตที่สวนทางกับถ้อยแถลงบนโต๊ะพูดคุย ทั้งยังสัมผัสได้ว่าส่งผลต่อชีวิตประจำวันมากกว่าวาระที่กำลังเคลื่อนกันอยู่บนโต๊ะพูดคุย
.
ดุลอำนาจของการเมืองเรื่องนี้ จึงอยู่ในสนามรบ
.
ภายใต้บริบทที่ต้องตระหนักว่า
.
สนามรบกับโต๊ะพูดคุยไม่แยกขาดจากกัน
.
อ่านต่อได้ที่นี่: https://plus.thairath.co.th/topic/spark/101966
ขอบคุณ
#ไทยรัฐพลัส
.
#ขุนคมคำ

วิเคราะห์เหตุระเบิดร้านสะดวกซื้อชายแดนใต้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ