skip to Main Content

SOUTH : ศธ.เร่งจ่ายเงินเยียวยาครูเสียชีวิตจากไฟใต้ หลัง ครม.มีมติจ่ายย้อนหลัง รายละ 4 ล้านบาท
.
26 กันยายน 64 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า มีครูถูกผู้ก่อเหตุรุนแรงทำร้ายจนเสียชีวิตคนแรก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2547 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา คือ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย มีครูเสียชีวิตรวม 162 ราย ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ได้เห็นชอบสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 มกราคม 2547 โดยให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดสรรงบประมาณเยียวยารายละไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยให้หักลบจากเงินเยียวยาที่เคยได้รับไปแล้ว 5 แสนบาท เหลือ 3.5 ล้านบาท ในกลุ่มที่เคยได้รับเงินเยียวยาไปแล้ว พร้อมทั้งให้ ศธ.จัดสวัสดิการด้านอื่นๆ ให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกับส่วนราชการต่างๆ ด้วย ดังนั้น เพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตนจึงได้ลงนามในประกาศ ศธ.เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
.
“จากการติดตามความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา พบว่าตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้ได้รับผลกระทบยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ที่อยู่ในภูมิลำเนาของผู้เสียหาย จำนวน 67 ราย จากผู้เสียชีวิตทั้งหมด 162 ราย ซึ่ง ศธจ.ได้ตรวจสอบสิทธิทายาทผู้มีสิทธิทุกรายและเสนอเรื่องให้คณะอนุกรรมการประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสียชีวิตของผู้ได้รับความเสียหาย พบว่า คณะอนุกรรมการฯรับรองจำนวน 62 ราย ประกอบด้วย ปัตตานี 30 ราย นราธิวาส 16 ราย ยะลา 15 ราย และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา 1 ราย ซึ่งทางศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ได้ตรวจสอบในรอบที่ 1 และเสนอให้คณะกรรมการบริหารฯอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาแล้ว จำนวน 14 ราย และเมื่อวันที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความสียหายและผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในรอบแรก จำนวน 14 รายไปแล้ว” น.ส.ตรีนุชกล่าว
.
น.ส.ตรีนุชกล่าวต่อว่า จนถึงขณะนี้ผู้เสียชีวิต 162 ราย ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาไปแล้วประมาณ 185 ล้านบาท และมีงบที่ ศธ.ต้องใช้ช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมประมาณ 463 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินเยียวยารอบที่ 1 จำนวน 14 ราย มีผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาไปแล้วประมาณ 18 ล้านบาท เหลือเป็นเงินที่ต้องจ่ายตามมติ ครม.ประมาณ 37 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จะดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 ภายในเดือนกันยายนนี้ และจะดำเนินการจ่ายเงินรอบแรกในเดือนตุลาคม 2564 ส่วนรายที่เหลือที่ยื่นคำขอมาแล้วอีก 48 ราย ศปบ.จชต.จะเร่งตรวจสอบข้อมูลเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารฯพิจารณาในเดือนตุลาคมนี้ จากนั้นจะประชุมคณะกรรมการบริหารฯพิจารณาทุกเดือนจนกว่าจะครบทุกราย
.
ที่มา มติชน
#ขุนคมคำ

ศธ.เร่งจ่ายเงินเยียวยาครูเสียชีวิตจากไฟใต้ หลัง ครม.มีมติจ่ายย้อนหลัง รายละ 4 ล้านบาท

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ