skip to Main Content

SOUTH : ศอ.บต. พร้อมผลักดันนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ เข้าสู่ระบบการจ้างงาน สอดรับความต้องการแรงงาน ภายใต้ความสัมพันธ์ที่ถูกยกระดับขึ้นของประเทศไทยและประเทศซาอุดีอาระเบีย
.
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ “รอมฎอนสัมพันธ์” พร้อมละศีลอดร่วมกัน โดยมี นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงวัฒนธรรม นางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมประชาสัมพันธ์ นางเยาวภา พูลพิพัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสมชาย เกียรติ์ภราดร ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ตลอดจนกลุ่มนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศกว่า 50 คน เข้าร่วม
.
นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมละศีลอดร่วมกัน ในส่วนของกลุ่มนักศึกษาที่จบมาจากต่างประเทศที่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนใหญ่ไปเรียนยังประเทศมุสลิม เชื่อมั่นว่ากลับมาแล้วจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมือง และสิ่งที่ ศอ.บต.นำโดย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้เน้นย้ำคือ เรื่องของการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ซาอุดีอาระเบียซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินการที่ต่อเนื่องจากการฟื้นความสัมพันธ์ของท่านนายกรัฐมนตรีระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย ล่าสุดได้มีการทำ MOU ในเรื่องของแรงงาน ซึ่งเป็นการส่งแรงงานไปยังประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยแรงงานกลุ่มแรกที่จะส่งไปคือกลุ่มแรงงานจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยขณะนี้ ศอ.บต. และกระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างดำเนินการ เชื่อมั่นว่า พวกเราที่จบจากต่างประเทศที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการใช้ภาษา นี่ถือเป็นการเพิ่มโอกาสและส่งผลต่อการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น
.
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ “รอมฎอนสัมพันธ์” จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับการดำเนินงานของภาครัฐแก่เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไปศึกษายังต่างประเทศและกลับภูมิลำเนาในห้วงปิดภาคเรียนรวมไปถึงศิษย์เก่าต่างประเทศโดยมุ่งเน้นการสื่อสารและชี้แจงความคืบหน้าประเด็นประเด็นความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทย-ซาอุดีอาระเบียภายหลังการฟื้นฟูความสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์และแนวทางในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มประเทศตะวันออกกกลางและสามารถสื่อสารภาษาอาหรับได้และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมเข้าใจอันดีแก่กลุ่มองค์การระหว่างประเทศที่ขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับเจตนารมณ์ของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง
..
อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศและมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจอันดีและการรับรู้ที่ถูกต้องระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ความเป็นสากลในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมไปศึกษาต่อยังประเทศ กิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงเชิงบวกจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBPAC Ambassador
.
ข่าว ศอ.บต.
.

ศอ.บต. พร้อมผลักดันนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ เข้าสู่ระบบการจ้างงาน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ