skip to Main Content

SOUTH : ศอ.บต. ส่งความปรารถนาดี สนับสนุนปัจจัยเพื่อใช้ในการละศีลอดและประกอบศาสนกิจในเดือนเราะมะฎอน แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน กลุ่มเปราะบาง ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และผู้ต้องขังในเรือนจำ
.
ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่เดือนเราะมะฎอน ปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 โดยมี นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ เรือนจำกลาง เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชมรมสานใจไทยสู่ใจใต้ บัณฑิตอาสา เครือข่ายพื้นที่เสริมสร้างสันติสุขขนาดเล็ก เข้าร่วม
.
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่ได้เริ่มต้นเข้าสู่ห้วงเดือนเราะมะฎอนอีกครั้ง โดยเป็นการปฏิบัติศาสนกิจให้ปรับไปตามรูปแบบและมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีโรคระบาด แต่ความปรารถนาดี ที่ส่งผ่านไปยังคงมีเหมือนเดิม และพยายามที่จะศึกษาเรียนรู้ถึงหลักปฏิบัติความเป็นไปของศาสนาอิสลามในสิ่งที่มีความสำคัญเพื่อที่จะได้ช่วยกันเชื่อมต่อ หนุนเสริม เติมเต็มให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเราะมะฎอน ซึ่งเป็นเดือนที่ 9 ตามปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนที่พี่น้องมุสลิมจะได้ปฏิบัติตนในการขัดเกลาจิตใจ อดทน อดกลั้น เป็นผู้ให้ บริจาค คิดดี ทำดี เป็นเดือนมหากุศล อย่างไรก็ตามสิ่งใดที่หน่วยงานของรัฐสามารถหนุนเสริมได้ก็พร้อมสนับสนุน เช่นในครั้งนี้ ศอ.บต. ได้ส่งความปรารถนาดีเป็นสิ่งของให้กับผู้แทนส่วนต่างๆ เพื่อส่งต่อให้กับกลุ่มต่างๆ อาทิ คนยากจน ผู้ที่บอบช้ำจากสถานการณ์ ความไม่สงบฯ กลุ่มคนเปราะบาง ขออวยพรให้พี่น้องมุสลิมมีความเข้มแข็งที่จะสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ลุล่วงไปได้ด้วยดีและอำนวยพรให้พี่น้องมุสลิมมีพลังที่ดีในการช่วยกันรักษาบ้านเมืองต่อไป
.
ด้วยสำนักจุฬาราชมนตรีได้กำหนดวันที่ 1 เดือนเราะมะฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 ซึ่งเดือนเราะมะฎอนเป็นเดือนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของศาสนาอิสลาม พี่น้องมุสลิมจะประกอบศาสนกิจสำคัญคือการถือศีลอด เป็นเดือนแห่งการแบ่งปัน ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศาสนิกชนทุกศาสนาได้ปฏิบัติ ตามหลักความเชื่อที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม จึงได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่เดือนเราะมะฎอน ปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 โดย ศอ.บต. ได้สนับสนุนปัจจัยเพื่อใช้ในการละศีลอดและประกอบศาสนกิจในเดือนเราะมะฎอน อาทิ อินทผลัมและผ้าละหมาด ให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย ประชาชนที่มีฐานะยากจน ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ ผู้ต้องขังในเรือนจำ ผู้นำศาสนาอิสลาม และองค์กรเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นผู้แทนในการส่งมอบความปรารถนาดีไปถึงกลุ่มเป้าหมาย อาทิ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เรือนจำกลางจังหวัด เครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ เครือข่ายสานใจไทยสู่ใจใต้ เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และเครือข่ายพื้นที่เสริมสร้างสันติสุขขนาดเล็ก

ศอ.บต. ส่งความปรารถนาดี สนับสนุนปัจจัยเพื่อใช้ในการละศีลอดและประกอบศาสนกิจในเดือนเราะมะฎอน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ