White Channel

ศาลรธน.มีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่รับคำร้อง ปมมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อ ‘พิธา’ โหวตนายกฯ รอบ 2

WORLD : ศาลรธน.มีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่รับคำร้อง ปมมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อ ‘พิธา’ โหวตนายกฯ รอบ 2
.
16 สิงหาคม 2566 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ประชุมเพื่อพิจารณากรณี ผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 กรณีรัฐสภามีมติตีความว่าการเสนอชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรอบที่ 2 เป็นญัตติทั่วไป
.
ต้องห้ามนำเสนอญัตติซ้ำอีกตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ.2563 ข้อ 41 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนตาม รธน.มาตรา 3 วรรคสอง, มาตรา 5 วรรคหนึ่ง, มาตรา 25 วรรคสาม และมาตรา 27 หรือไม่ พร้อมกับมีคำขอให้ชะลอการโหวตนายกฯ ออกไปจนกว่าจะมีคำวินิจฉัย
.
ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญเป็นมติเอกฉันท์ มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เมื่อมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาแล้ว คำขออื่นย่อมเป็นอันตกไป
.

พิธา #ศาลรัฐธรรมนูญ

ขอบคุณ ข่าวสด

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ