White Channel

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สำนักงานปัตตานี) สุ่มสินค้าสินค้าในท้องตลาดพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพิสูจน์สภาพฮาลาลในงานคุ้มครองผู้บริโภค

SOUTH : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สำนักงานปัตตานี) สุ่มสินค้าสินค้าในท้องตลาดพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพิสูจน์สภาพฮาลาลในงานคุ้มครองผู้บริโภค
……………..
เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2565 นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) ลงสำรวจท้องตลาดและดำเนินการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเป็นการเก็บตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ โดยสุ่มการเก็บตัวอย่างคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่อาจมีความเสี่ยงการปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม ทั้งในกระบวนการผลิต และการขนส่ง ด้วยการทดสอบทางห้องปฏิบัติการโดยใช้นิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ประกอบด้วย

 1. การทดสอบการปนเปื้อนเจลาติน
 2. การทดสอบสัดส่วนกรดไขมัน
 3. การทดสอบปริมาณเอทธิลแอลกอฮอล์
 4. การทดสอบการปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกรในอาหาร
  เพื่อสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ฮาลาลและเป็นการป้องปรามการละเมิดสินค้าฮาลาล ด้วยระบบการตรวจสุ่มสินค้าอยู่ตลอดทั้งปี
  .
  ขอบคุณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี)
  .

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ