skip to Main Content

SOCIAL : สถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพฯ มอบอินทผลัมเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร พระธรรมวชิรเมธี โครงการอินทผลัมสัมพันธ์สร้างสรรค์พหุวัฒนธรรม
.

วันที่ 14 เมษายน 65 สถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ ฝ่ายส่งเสริมพหุวัฒนธรรม ในคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันฯ & กรรมการอิสลาม กอ.กทม. & ประธานฝ่ายส่งเสริมพหุวัฒนธรรม พร้อมด้วยอิหม่ามธนารัช วัชระพิสุทธิ์ กอ.กทม. & กรรมการสถาบันฯ นายมิตร ดาราฉาย อาจารย์อิสลามวิทยาลัยฯ & กรรมการสถาบันฯ นายมูฮัมหมัดเฟาซี แยนา เลขานุการสถาบันฯ & เลขานุการกรรมการฝ่ายส่งเสริมพหุวัฒนธรรมฯ ได้รับเกียรติจากท่าน ส.ส. ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาสถาบันฯ & ประธานคณะทำงานศูนย์วิจัยและสื่อสารด้านศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม กรมการศาสนา อาจารย์สมัย เจริญช่าง กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
.
เข้าเยี่ยมเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร พระธรรมวชิรเมธี ตั้งที่ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ในโครงการอินทผลัมสัมพันธ์สร้างสรรค์พหุวัฒนธรรม ประจำปี 2565 (เราะมะฎอน 1443) เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างศาสนาในโอกาสเดือนรอมฎอน(เราะมะฎอน) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมพหุวัฒนธรรม ทบทวนปัญหาและทางออกร่วมกัน การเยี่ยมเยียนครั้งนี้ส่งผลให้ทั้งสองศาสนามีทรรศนะคติที่ดี เปิดใจ เปิดมุมมองเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาประเทศชาติร่วมกัน
.
ขอบคุณ
สถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี
#wasatiyahnews

สถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพฯ มอบอินทผลัมเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร พระธรรมวชิรเมธี โครงการอินทผลัมสัมพันธ์สร้างสรรค์พหุวัฒนธรรม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ