skip to Main Content

SOCIAL : สนทนาธรรม มอบอินทผลัม แด่พระพรหมบัณฑิตเนื่องในเราะมะฎอน “ศาสนสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอน (เราะมะฎอน) ฮ.ศ.1443”
.
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 คณะส่งเสริมสังคมสังคมพหุวัฒนธรรมฝ่ายมุสลิม ประกอบด้วย อิหม่าม ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรีและฝ่ายส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
นายสมัย เจริญช่าง กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ศ.ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาสถาบันวะสะฏียะห์ฯ
อิหม่ามวุฒิวัย หวังบู่ กรรมการอิสลามประจำ กรุง
เทพมหานคร
อาจารย์มูฮัมหมัดเฟาซี แยนา เลขานุการสถาบันวะสะฏียะห์ฯ
น.ท.นาวิน สาสนกูล อิหม่ามมัสยิดกูวะติลอิสลาม
นายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล
นางกุสุมา โยธาสมุทร
และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกริก ได้เข้าเยี่ยมคารวะพระเถระชั้นผู้ใหญ่ พระพรหมบัณฑิต
ศ.ดร.(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาส วรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
.
เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน(เดือนแห่งการถือศีลปฏิบัติธรรมของชาวมุสลิม) คณะผู้เข้าเยี่ยมได้ถวายอิทผลัม หนังสือทางวิชาการ และวารสารมุสลิม กทม.นิวส์
แก่พระคุณเจ้า พร้อมทั้งได้สนทนาธรรมอันดีงาม โดยพระพรหมบัณฑิต ได้กรุณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมของศาสนาในการสร้างสันติภาพในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ศาสนิกชนควรจะรู้หลักธรรมและการปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาที่ตนเองนับถืออย่างถ่องแท้ และก็รู้หลักธรรมคำสอนและการปฏิบัติของศาสนาอื่นที่เพื่อนนับถือด้วย ควรจะทำกิจกรรมร่วมกันในกิจกรรมที่แต่ละฝ่ายสามารถทำร่วมกันได้
.
โดยใช้วิกฤติของสังคม เช่นปัญหาโลกร้อน ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด ปัญหาเยาวชน นอกจากนี้ควรมีคนกลางเช่นรัฐบาลในการจัดพูดคุยสานเสวนาระหว่างผู้นำแต่ละศาสนาร่วมกันให้จริงจังและต่อเนื่อง เช่นที่ประเทศคาซัคสถาน ได้ทำสำเร็จมาแล้วในการสร้างความปรองดองของคนในชาติหลังจากที่เคยเกิดความแบ่งแยกในเรื่องศาสนากันมาแล้ว
.
อีกประการหนึ่งคือชุมชนต้องต่างฝ่ายต่างต้องร่วมมือกันเช่นจัดกิจกรรมแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนในชุมชนด้วยกันจัดกิจกรรมค้าขายอาหารของสมาชิกในชุมชน ตัวอย่างที่ทำแล้วคือ ชุมชนวัดประยูรวงศาวาส, ชุมชนกุฎีจีน(คริสต์), ชุมชนมัสยิดบางหลวงกุฎีขาว, ชุมชนวัดกัลยานฤมิตร, ชุมชนมัสยิดกูวะติลอิสลาม(มัสยิดตึกแดง) เป็นต้น
.
ในโอกาสนี้พระพรหมบัณฑิต ได้มอบหนังสือประวัติวัดประยูรวงศาวาส วรวิหาร และหนังสือธรรมที่ท่านเขียนขึ้นให้แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย
.
ขอบคุณ –
Muslimthaipost
Samai Charoenchang

สนทนาธรรม มอบอินทผลัม แด่พระพรหมบัณฑิตเนื่องในเราะมะฎอน “ศาสนสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอน (เราะมะฎอน) ฮ.ศ.1443” .

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ