skip to Main Content

SOUTH : “สมมุติ” ส.ส.ปัตตานี หารือเรื่องการจัดการศพมุสลิมผู้เสียชีวิตจากโควิด ให้รัฐปฏิบัติตามแนวทางอิสลามอย่างถูกต้อง
.
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี เขต 4 พรรคประชาชาติ ได้หารือประธานสภาผู้แทนราษฎร เรื่องการจัดการศพมุสลิมผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้เป็นไปตามหลักการศาสนา
.
นายสมมุติ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้ติดเชื้อสูงติดอันดับต้นๆของประเทศ และมีผู้เสียชีวิตเกือบทุกวัน ชาวบ้านจึงเกิดความรู้สึกว่าเจ็บป่วยก็ไม่ได้ดูแล ตายไปก็ไม่ได้ดูหน้า นับเป็นการสูญเสียที่น่าโศกเศร้า แต่ทุกคนเข้าใจดีต่อสถานการณ์ดังกล่าวเพราะเป็นไปตามการกำหนดสภาวการณ์ของพระผู้เป็นเจ้า จากที่ได้พูดคุยกับกลุ่มภาคประชาสังคม ผู้นำศาสนา และผู้ได้รับผลกระทบ ต้องการเรียกร้องต่อภาครัฐเรื่องการจัดการต่อศพของมุสลิมผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติตามหลักการศาสนา ทั้งการอาบน้ำศพ การทำตะยะมุม (ทำความสะอาดโดยไม่ใช้น้ำ) การเคลื่อนย้ายศพ การละหมาดศพ และการฝังศพ แต่ยังมีประเด็นที่พี่น้องประชาชนรู้สึกไม่สบายใจต่อวิธีการปฏิบัติดังกล่าว ว่าเป็นไปตามหลักการศาสนาหรือไม่ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาข้อยุติให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายบนพื้นฐานของหลักการอิสลาม และรัฐควรกำหนดแนวทางในการจัดการศพ เช่นการจัดเตรียมรถสำหรับเคลื่อนย้ายศพให้เพียงพอด้วย
.
นอกจากนี้ นายสมมุติ ยังได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า รัฐควรกำหนดแนวทางในการจัดการศพมุสลิมผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้เป็น ไปในทิศทางเดียวกัน โดยควรมีคำสั่งจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งให้ส่วนราชการทราบโดยทั่วกัน ส่วนการจัดให้มีรถเคลื่อนย้ายศพหน่วยงานภาครัฐนั้น ควรมีเจ้าหน้าที่ติดตามควบคุมจนเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการศพ เพื่อป้องกันการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามคำประกาศของ ศบค. และนอกจากนี้รัฐควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดการศพ เช่น ชุด PPE และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อมิให้เป็นภาระของประชาชนหรือภาคประชาสังคมในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว
.
สยามรัฐ
#ขุนคมคำ

“สมมุติ” ส.ส.ปัตตานี หารือเรื่องการจัดการศพมุสลิมผู้เสียชีวิตจากโควิด ให้รัฐปฏิบัติตามแนวทางอิสลามอย่างถูกต้อง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ