skip to Main Content

POLITICS : ‘สมมุติ เบ็ญจลักษณ์’ ขอให้รัฐอุดหนุนสถาบันปอเนาะ และเพิ่มค่าตอบแทนโต๊ะครู
.
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัตตานี เขต 4 พรรคประชาชาติ ได้
หารือประธานสภาผู้แทนราษฏร เพื่อเสนอต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
ให้พิจารณาแก้ปัญหาประเด็นกฎหมายการจดทะเบียน และการอุดหนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทางสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะ ได้มีการประชุมหารือและได้เสนอให้พิจารณาดังต่อไปนี้
.
1. ขอให้รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแก้ไขกฏกระทรวง กำหนดคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารของโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.2563 ซึ่งโต๊ะครูต้องมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทั้งนี้เพื่อเปิดทางให้สถาบันศึกษาปอเนาะที่แสดงความจำนงขอจดทะเบียนกับสำนักงานการศึกษาเอกชนจำนวน 145 แห่ง สามารถเปิดสอนถูกต้องตามกฎหมาย
.
2. ขอให้รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขระเบียบการสนับสนุนเงินอุดหนุนสถาบันศึกษาปอเนาะให้ครอบคลุมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลด้วย
.
3. ขอให้รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ บรรจุโรงเรียนนอกระบบ (สถาบันศึกษาปอเนาะ) ในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. ด้วย
.
4. ขอให้รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎหมายว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะให้แยกจากโรงเรียนเอกชนในระบบ
.
5 ขอให้รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มคำตอบแทนโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู และค่าบริหารจัดการสถาบันศึกษาปอเนาะดังนี้
.
5.1 ค่าตอบแทนโต๊ะครูจากเดิม 2,000 บาท ขอเพิ่มเป็น 10,000 บาท
5.2 ค่าตอบแทนผู้ช่วยโต๊ะครูจากเดิม 2,000 บาท ขอเพิ่มเป็น 7,000 บาท
5.3 ค่าบริหารจัดการสถาบันศึกษาปอเนาะจากเดิม 1,000 บาท ขอเพิ่มเป็น 5,000 บาท
.
6. ขอให้รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนงบประมาณด้านกายภาพสถาบันศึกษาปอเนาะแห่งละ 250,000 บาทเป็นประจำทุกปี
.
7. ขอให้รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขคุณสมบัติการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อด้านอิสลามศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันศึกษาปอเนาะระดับอาลียะห์ (ซานาวียะห์) สามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศได้ทั้งของรัฐและเอกชน
.
#ประชาชนประชาชาติ #พรรคประชาชาติ

‘สมมุติ เบ็ญจลักษณ์’ ขอให้รัฐอุดหนุนสถาบันปอเนาะ และเพิ่มค่าตอบแทนโต๊ะครู

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ