สมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวด ซุ้มประตูชัย-บูสานามลายู แก่หมู่บ้าน ในพื้นที่ จชต. สร้างบรรยากาศความสงบสุข ด้วยอัตลักษณ์มลายูมุสลิม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม – White Channel | เวลาละหมาด ข่าวมุสลิม อิสลาม skip to Main Content

SOUTH : สมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวด ซุ้มประตูชัย-บูสานามลายู แก่หมู่บ้าน ในพื้นที่ จชต. สร้างบรรยากาศความสงบสุข ด้วยอัตลักษณ์มลายูมุสลิม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
.
เมื่อ 25 มิถุนายน 2565 ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ / ผู้ทรงคุณวุฒิชายแดนใต้ ได้เป็นประธานในพิธีประกาศผลการประกวด “ซุ้มประตูชัย” (Pintu Gerbang) ที่ได้มีการสร้างขึ้นแต่ละหมู่บ้าน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงวันฮารีรายออิดิ้ลฟิตรี 1443 ที่ผ่านมา และชุดบูสานามลายู เพื่อต้อนรับอารีรายอ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติมากันยาวนาน สืบทอดกันมาจนมาถึงปัจจุบัน ได้ทำให้การทำปินตูฆืรบังและบูสานามลายู แพร่กระจายสู่สังคมโลกกว้าง เปิดมุมมอง ใหม่ๆ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีในพื้นที่ ซึ่งก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุนชน โดยมี คณะกรรมการอิสลาม จ.ยะลา นายก อบจ.ยะลา สส.ในพื้นที่ จชต. คณะกรรมการจัดการประกวด หน่วยงาน ตลอด ถึงผู้เข้ารับการประกวด การจัดทำซุ้มประตู เข้าร่วม
.
นายสาลี บือแน ประธานโครงการ กล่าวว่า การจัดประกวดปินตูฆืรบังและการแต่งกายชุดบูสานามลายู ทาง สมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพ ที่ขับเคลื่อนประเด็นสังคมและกรรมในพื้นที่ จัดขึ้น เพื่อสร้างบรรยากาศความสงบสุขด้วยอัตลักษณ์มลายูมุสลิม เน้นส่งเสริมให้ทุกคนทุกระดับชั้นทุกศาสนาให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้องเพื่อความสงบสุขที่ยั่งยืน
.
สำหรับ การประกวดปินตูฆืรบังและบูสานามลายู เป็นโครงการการประกวดที่รับผิดชอบโดยกรรมาธิการวัฒนธรรมและศาสนาที่ได้จัดกันเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่จัดการประกวดอย่างเป็นทางการ ได้มีหมู่บ้านที่เข้าประกวดปินตูฆืรบัง ทั้งหมด 803 หมู่บ้าน และชุดบูสานามลายู จำนวน 180 หมู่บ้าน ซึ่งการประกวดนี้ เป็นการเสริมพลังบวกให้เยาวชนและชุมชนที่ทุ่มเท แรงกายแรงใจ ทรัพย์สินเงินตราส่วนตัวเพื่อรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติ การแสดงออก ความรู้ทักษะ ตลอดจน เครื่องมือวัตถุสิ่งประดิษฐ์และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งนี้เป็นสิ่งซึ่งชุมชนและกลุ่มชนสร้างขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน เป็นปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีต่อธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของตนและทำให้คนเหล่านั้นเกิดความ
ภูมิใจในตัวตนและความรู้สึกสืบเนื่องก่อให้เกิดความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์
.
ทั้งนี้ การประกวด ปินตูฆืรบังและบูสานามลายู หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลที่ 1 เป็นของ บ้านปอฮงจืองา อ. บันนังสตา จ.ยะลา รางวัลที่ 2 บ้านกูจิงลือปะ จ.นราธิวาส และ รางวัล ที่ 3 บ้านบาโง กะลูบีกะพ้อ จ.ปัตตานี
.
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา
.

สมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวด ซุ้มประตูชัย-บูสานามลายู แก่หมู่บ้าน ในพื้นที่ จชต. สร้างบรรยากาศความสงบสุข ด้วยอัตลักษณ์มลายูมุสลิม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ