skip to Main Content

SOUTH : สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ออกแถลงการณ์ เรื่อง คัดค้านกัญชาเสรีผิดทั้งหลักการศาสนาเพิ่มปัญหาสังคม ทำลายเยาวชนแต่กลับเอื้อนายทุน
.
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ
มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลกขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และผู้เจริญรอยตามท่าน
.
สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 โดยเฉพาะกัญชา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 จะส่งผลให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทย รวมถึงกลุ่มเปราะบาง คือ เด็กและ
เยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติสามารถเข้าถึงกัญชา และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาได้โดยไม่ผิด
กฎหมาย จากการบริโภดอาหาร และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา รวมถึงการนำกัญชา ซึ่งเป็นสาร
ที่มีฤทธิ์ทำให้เสพติดมาใช้เพื่อนันทนาการ
.
ซึ่งหลักการอิสลามประกาศห้ามอย่างชัดเจนตามคำวินิจฉัยของจุฬาราชมนตรี ซึ่งภาคีเครือข่ายองค์กรศาสนาอิสลามในประเทศไทยก็ไม่เห็นด้วย
.
นอกจากนี้ยังมีข้อทวงติงทางการแพทย์ไม่ว่าจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารประสาทวิทยา (ประเทศไทย) ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย และชมรมแพทย์ชนบท ในขณะที่กฎหมายยังมีมีช่องโหว่ ท้ายสุดจะยิ่งเพิ่มปัญหาสังคมทำลายเยาวชน ไม่คุ้มกับมูลค่าด้าน
เศรษฐกิจที่ได้รับแต่กลับเอื้อผลประโยชน์นายทุนมากกว่า
.
สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้นั้นประกอบด้วยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจำนวน
400 โรงเรียนทั่วภาคใต้ ครูจำนวน 80,000 คน นักเรียนจำนวน 500,000 คน มีเป้าหมายผลิตนักเรียนให้เด็กมีความรู้คู่คุณธรรม อันเป็นอนาคตสำคัญของชาติหากเยาวชนของชาติติดยาเสพติดใครจะรับผิดชอบ
.
ดังนั้นสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ จึงขอเรียกร้องดังนี้
1.ขอขอบคุณส.ส.และพรรคการเมืองใดที่คัดค้านหรือไม่สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ ในขณะเดียวกันขอให้
ส.ส.มุสลิมท่านใดที่สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าสาธารณชนโดยเฉพาะกับคะแนนเสียงที่ได้รับความไว้วางใจจากมุสลิมในการเลือกตั้งสมัยที่ผ่านมา
.
2.ขอให้นักเรียน ครูและผู้บริหารทุกสถาบันใช้สื่อทุกช่องทางประกาศจุดยืนไม่เห็นด้วยกฎหมายฉบับนี้
.
3.ขอให้องค์กรมุสลิมทูกองค์กรที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้ใช้มาตราการทางสังคมกดดันกับนักการเมืองและพรรดเมืองที่สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้
.
13 มิถนายน 2565
สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้
.

สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ออกแถลงการณ์ เรื่อง คัดค้านกัญชาเสรีผิดทั้งหลักการศาสนาเพิ่มปัญหาสังคม ทำลายเยาวชนแต่กลับเอื้อนายทุน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ