skip to Main Content

SOCIAL : สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ ผ่าน 12 ด่านตรวจ เดินทางสมทบชุมนุมจะนะ
.
วันที่ 12 ธันวาคม 64 สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ ได้เดินทางจากชายแดนใต้ผ่านการเรียกตรวจของตำรวจ 12 ด่าน มาถึงที่ชุมนุมของกลุ่มชาวบ้านจะนะแล้วที่หน้าองค์การสหประชาชาติ (UN) เรียบร้อยแล้วบ่ายวันนี้ และได้อ่านแถลงการณ์เรียกร้องการยุติการดำเนินคดีผู้ชุมนุม การตั้งกรรมการที่เป็นกลางมาศึกษา และการตรวจสอบบทบาท ศอ.บต. พร้อมประกาศว่าปกป้องจะนะ คือ การปกป้องสิทธิชุมชนและการปกป้องการพัฒนาที่ยั่งยืน และระบุว่า “จะนะ” คือต้นแบบของชุมชน ที่ทุกคนต้องลุกขึ้นยืนเพื่อกำหนดอนาคตของพวกเราเอง
.
#แถลงการณ์ สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้
.
สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ ประกอบด้วยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจำนวน 400 โรงเรียนทั่วภาคใต้ ครูจำนวน 80,000 คน นักเรียนจำนวน 500,000 คน มีเป้าหมายผลิตนักเรียนให้มีจิตอาสา สานต่องานศาสดาเพื่อมวลมนุษยชาติ นอกจากนั้นยังถ่ายทอดหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายระบบนิเวศน์ ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบสังคม สตรี เยาวชน และเด็ก ๆ แต่ปัจจุบันกลับพบว่า “โครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” เป็นการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมกินพื้นที่ถึง 16,000 ไร่ ในชุมชนมุสลิม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โครงการนี้เป็นโครงการที่อ้างการพัฒนา แต่แท้จริงแล้วคือการเอื้อประโยชน์ให้กับคนไม่กี่กลุ่ม มีความเสี่ยงสูงที่จะทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและทางทะเล ซึ่งขัดต่อหลักคำสอนดังกล่าว
.
ดังนั้น พวกเราจึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำสัญญากับรัฐบาลให้หยุดโครงการไว้ก่อน และทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของการพัฒนาหรือ SEA แต่รัฐบาลกลับไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและยังเดินหน้าโครงการต่อไป เมื่อพี่น้องประชาชนชาวจะนะทวงสัญญากลับถูกจับกุมยัดข้อหาและกำหนดเงื่อนไขห้ามมิให้ชุมนุมคัดค้านโครงการอีก พวกเราจึงเดินทางมาร่วมชุมนุมกับพี่น้องชาวจะนะและขอแถลงข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้
.
1.รัฐบาลต้องทำตามสัญญาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 โดยจัดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของการพัฒนาหรือ SEA แบบมีส่วนร่วม และมีคณะผู้ศึกษาอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องครบถ้วนนำมาประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ
.
2.รัฐบาลต้องสั่งให้ยุติการเดินหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะไว้ก่อนตามข้อตกลง ข้อ 1 รวมถึงหยุดการจัดเวทีรับฟังความเห็น การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งขัดกับข้อตกลงและยังขัดต่อหลักสากล ด้วยการจัดรับฟังความเห็นไม่มีคณะกรรมการรับฟังความเห็นที่เป็นกลาง แต่จัดโดยผู้ศึกษา อีกทั้งยั้งจัดทางออนไลน์ ที่คนในชุมชนจำนวนมากเข้าร่วมไม่ได้เพราะไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้
.
3. รัฐบาลต้องตรวจสอบบทบาทของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ที่เกี่ยวข้องกับการเดินหน้าโครงการฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อคำถามที่ว่า ศอ.บต.แต่เดิมคือโซ่ข้อกลางที่เชื่อมระหว่างภาคประชาชนกับรัฐและหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพในภาคใต้ แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนบทบาทมาผลักดันโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนใช่หรือไม่?
.
4.รัฐบาลต้องยุติการดำเนินคดีกับพี่น้องเราทั้ง 37 คน ซึ่งถูกจับกุมเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ทั้งที่ชุมนุมโดยสงบและมีเป้าหมายเพียง “ทวงคำตอบจากรัฐบาลที่ผิดคำสัญญา”
.
5. พวกเราขอประกาศจุดยืนว่า พวกเราจะเป็นส่วนหนึ่งกับพี่น้องจะนะ ร่วมทวงคำสัญญาจากรัฐบาล ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะได้คำตอบ
.
สำหรับพวกเราแล้ว จะนะคือต้นแบบของชุมชนที่ลุกขึ้นมากำหนดอนาคตตนเอง การต่อสู้ของพวกเราจะจุดประกายให้เกิดกระแสคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วภาคใต้และทั่วประเทศ โดยที่การพัฒนานั้นต้องสอดคล้องกับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณของประชาชน
พวกเรา ขอประกาศว่าการปกป้องจะนะคือการปกป้องสิทธิชุมชน ปกป้องทรัพยากรของมวลมนุษยชาติ และปกป้องการพัฒนาที่ยั่งยืนอันเป็นหลักการสากล
ขอให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศร่วมดุอาเพื่อพี่น้องจะนะ
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564
.
หมายเหมายเหตุ
1.ชมย้อนหลังใน
https://fb.watch/9RlNpDiw-J/
2.แถลงการณ์และประมวลภาพใน
.

.
========
อ่านรายละเอียดแถลงการณ์ได้ที่
https://www.csitereport.com/newsdetail?id=0000021423
.
ขอบคุณ
shukur dina
.
#ขุนคมคำ

สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ ผ่าน 12 ด่านตรวจ เดินทางสมทบชุมนุมจะนะ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ