White Channel

สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย MOU ขับเคลื่อนมัสยิดปลอดบุหรี่ 90 แห่ง ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้

สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย MOU ขับเคลื่อนมัสยิดปลอดบุหรี่ 90 แห่ง ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ หนุนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ลดสูบ-ลดป่วยจากบุหรี่ ชี้คนสูบบุหรี่ในศาสนสถานสูง 21%

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2566 ที่โรงแรมญันนะตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย มูลนิธิคนเห็นคน สมาคมเครือข่ายงดเหล้าและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน และศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนมัสยิดปลอดบุหรี่ 5 จังหวัดภาคใต้

ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย กล่าวว่า มัสยิด ถือเป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนมุสลิม จึงควรมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการบริโภคยาสูบ มูลนิธิฯ จึงได้ดำเนินงานมัสยิดปลอดบุหรี่ร่วมกับ สสส. มากว่า 10 ปี ได้พัฒนาให้เกิดต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่ทุกภูมิภาค 847 แห่ง คิดเป็น 21% ของมัสยิดทั่วประเทศ สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับการขับเคลื่อนมัสยิดปลอดบุหรี่ใน 5 จังหวัดภาคใต้ สู่การเป็น “มัสยิดปลอดบุหรี่ที่มีมาตรฐานเดียวกัน” โดยมีหลักเกณฑ์สำคัญคือ 1.พื้นที่รอบมัสยิดต้องมีพื้นที่ปลอดบุหรี่ไม่น้อยกว่า 10 เมตร 2.มีมาตรการควบคุมยาสูบเป็นลายลักษณ์อักษร 3.มีกระบวนการช่วยเลิกบุหรี่ เช่น เชิญชวนให้เลิกบุหรี่ การให้คำปรึกษา 4.มีเทศนาทุกวันศุกร์เรื่องการต้านสิ่งมึนเมา (คุฏบะฮ์ลาคอมรฺ) หรือเทศนาต้านบุหรี่และยาสูบ 5.มีมุมให้ความรู้พิษภัยบุหรี่ เป็นจุดนิทรรศการของมัสยิด ซึ่งจะทำให้มัสยิดปลอดบุหรี่ทั้งประเทศมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ชาวมุสลิมที่มาประกอบศาสนกิจและประชาชนในชุมชนใกล้เคียงมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรคที่เกิดจากบุหรี่และปัจจัยเสี่ยงสุขภาพอื่นๆ

นายอีซา มูเก็ม ตัวแทนมัสยิดฮาลีมาตุสสะดียะห์ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หนึ่งในมัสยิดต้นแบบปลอดบุหรี่ กล่าวว่า มัสยิดฮาลีมาตุสสะดียะฮ์ ได้พัฒนาเป็นมัสยิดปลอดบุหรี่ 100% กรรมการของมัสยิดสามารถเลิกสูบบุหรี่ถาวรได้ 6 คน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนในมัสยิดและชุมชน นอกจากนี้ยังสามารถขยายผลส่งเสริมการลด ละ เลิกบุหรี่ ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้รับความร่วมมือจากร้านค้าบริเวณโดยรอบ 50 เมตรจากมัสยิด ไม่มีการขายบุหรี่ 5 ร้านค้า และมีชุมชนร่วมโครงการลด ละ เลิกสูบบุหรี่กับมัสยิด 3 แห่ง คนในชุมชนมากกว่า 50% สามารถลดจำนวนการสูบบุหรี่ลงได้ ทั้งนี้ การร่วมลงนามใน MOU ครั้งนี้จะเพิ่มเติมมาตรการให้เข้มข้นขึ้น โดยมุ่งเน้นการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องอันตรายของยาสูบในช่วงการละหมาดทุกวันศุกร์ และส่งเสริมการให้คำปรึกษาช่วยเลิกบุหรี่

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ