skip to Main Content

POLITICS : สส.สมมุติ หาหรือต่อประธานสภาเพื่อเสนอต่อรัฐบาล “โครงการการจัดตั้งวิทยาลัย อิหม่าม”
.
17 ธ.ค. 64 นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ สส.ปัตตานี เขต 4 ได้ร่วมหาหรือต่อประธานสภาเพื่อเสนอต่อรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีและกระทรวงทีเกี่ยวข้องในเรื่องโครงการที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2547 กับโครงการการจัดตั้งวิทยาลัย อีหม่ามให้สำเร็จสมบูรณ์ภายใต้การกำกับดูแลร่วมกันกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ซึ่งอิหมามเป็นผู้นำที่มีบ่ทบาทสำคัญในการบริหารมัสยิดและหล่อหลอมผู้คนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา และการพัฒนาเสริมสร้างสันติสุขในชุมชน การที่อิหม่ามมีบทบาทพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานของศาสนา วีถีชีวิต และวัฒนธรรม จึงเป็นจุดแข็งของชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่สันติสุข

ซึ่งมีเป้าหมายหลักๆ :
1- ปรับคุณภาพการบริหารงานมัสยิดให้ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ต้องอยู่ภายใต้ของหลักศาสนาหรือซารีอัต โดยการอบรม สัมมนาเชิงวิชาการ เป็นระยะๆ อย่างน้อย 3 ปีต่อครั้งๆละ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2- ยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้นำศาสนาโดย
สามารถเทียบวุฒิการศึกษาได้ หลังผ่านการอบรม สัมมนาหลายๆครั้ง
3- เป็นจุดเริ่มต้นทางออกทางวิชาการศาสนาที่สามารถเปรียบกับการฟัตวาบางเหตุการณ์ เช่น การฉีดวัดชีน และ การจัดการศพที่เสียชีวิตจากเหตุโควิด-19
4- เสริมสร้างความมั่นคงในการบริหารจัดการมัสยิดให้มีคุณภาพ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของสัปบุรุษในพื้น (เน้นประชาธิปไตยเป็นหลัก)
5- อีหม่ามมีวุฒิการศึกษาที่ ได้รับการรับรองจาก องค์กรอุดมศึกษาในประเทศ รวมทั้งสามารถปรับวุฒิในการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยอีกทางหนึ่ง และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต
6- สร้างโอกาสในการเป็นตัวอย่างในการนำสัปบุรุษในพื้นที่ เพื่อยกระดับการศึกษานำการพัฒนาและสร้างความมั่นคงในพื้นที่ระยะยาว
7-มีความเป็นไปได้ที่จะนำวุฒิการศึกษาและผลงานเพื่อปรับคำตอบแทนในการปฏิบัติงานในปัจจุบันได้ตามความเหมาะสม

สส.สมมุติ เบ็ญจลักษณ์
เขต 4 ปัตตานี พรรคประชาชาติ

สส.สมมุติ หาหรือต่อประธานสภาเพื่อเสนอต่อรัฐบาล “โครงการการจัดตั้งวิทยาลัย อิหม่าม”

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ