skip to Main Content

เกิดอะไรในโลก : สันนิบาตอาหรับเรียกร้องยอมรับปาเลสไตน์ เนื่องในวันครบรอบนักสะฮ์

องค์กรสันนิบาตอาหรับแถลงการณ์ เนื่องในวันครบรอบ 55 ปีวันนักสะฮ์ ซึ่งเป็นวันรำลึกการพลัดถิ่นประจำปี พร้อมกับการยึดครองเวสต์แบงก์, นครเยรูซาเลมตะวันออก, ที่ราบสูงโกลันของซีเรีย และคาบสมุทรซีนายของอียิปต์ในสงคราม 6วันในปี 1967เรียกร้องให้ประเทศต่างๆยอมรับปาเลสไตน์

ภายหลังคาบสมุทรซีนาย ถูกส่งกลับไปยังอียิปต์ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงสันติภาพ

สันนิบาตอาหรับยืนยันว่า “ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของประเทศอาหรับ ต่อปัญหาหลัก, ปัญหาของปาเลสไตน์, และการสนับสนุนการต่อสู้อย่างยุติธรรมของชาวปาเลสไตน์ เพื่อบรรลุเสรีภาพและเอกราชบนแผ่นดินบ้านเกิด โดยมีกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวง”

วันครบรอบนักสะฮ์ในปีนี้ มาพร้อมกับการยกระดับความรุนแรงของกองทัพยึดครองอิสราเอล สร้างความหวาดกลัวในเมืองเยรูซาเล็ม, การปล่อยให้ผู้ตั้งถิ่นฐานสามารถโจมตีและบุกเข้าไปในลานของมัสยิด อัล-อักซอ อันศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นการดูหมิ่นศาสนาอิสลามและคริสเตียน, การสนับสนุนให้ผู้ตั้งถิ่นฐานทำพิธีทางศาสนายิวในมัสยิดอัล-อักซอ และความพยายามที่จะเปลี่ยนสถานะมัสยิด

สันนิบาตอาหรับเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ รับผิดชอบ, ดำเนินการตามมติ, ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ และบังคับให้อิสราเอลยุติการยึดครอง ถอนตัวจากดินแดนปาเลสไตน์และดินแดนอาหรับทั้งหมดที่ถูกยึดครองตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 1967 และให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศแก่ชาวปาเลสไตน์”

นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศ ให้เจ้าหน้าที่อิสราเอลรับผิดชอบต่ออาชญากรรมทั้งหมดที่กระทำต่อชาวปาเลสไตน์ด้วย

https://english.alaraby.co.uk/news/arab-league-demands-recognition-palestine

สันนิบาตอาหรับเรียกร้องยอมรับปาเลสไตน์ เนื่องในวันครบรอบนักสะฮ์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ