skip to Main Content

COVID-19: สั่งปิด “มัรกัสสุไหงโก-ลก” จ.นราธิวาส หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 1 ราย
.
จากกรณีที่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ “มัรกัสสุไหงโก-ลก” จำนวน 1 ราย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ล่าสุด ทางจังหวัดนราธิวาส ได้ออกคำสั่งจังหวัดนราธิวาสที่ 3123/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 11
.
โดยกำหนดให้ปิดพื้นที่มัสกัสสุไหงโก-ลก เลขที่ 128/112 หมู่ 6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายนถึง 7 กรกฎาคม 2564 ห้ามผู้ใดเข้าออกสถานที่ที่ถูกปิด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และได้รับอนุญาตจากนายอำเภอสุไหงโก-ลก หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอสุไหงโก-ลก และใช้เส้นทางตามที่บุคคลดังกล่าวกำหนดเท่านั้น
.
พร้อมทั้งให้นายอำเภอสุไหงโก-ลก พิจารณาปิดกั้นสถานที่ที่ถูกปิด โดยใช้สิ่งกีดขวาง ลวดหนามหีบเพลง หรือสิ่งอื่นใดปิดช่องทางเข้าออก หรือบริเวณโดยรอบของสถานที่ดังกล่าว และประสานรวมทั้งบูรณาการการปฏิบัติระหว่างฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจเพื่อตรวจตรา หรือแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ที่ถูกปิด และให้ประสานฝ่ายสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
.
หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
ผู้จัดการออนไลน์

สั่งปิด “มัรกัสสุไหงโก-ลก” จ.นราธิวาส หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 1 ราย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ