skip to Main Content

เกิดอะไรในโลก : หน่วยงานจัดอันดับคาด GDP ของซาอุฯ จะเติบโตสูงสุดรอบ 10 ปี

S&P หน่วยงานจัดอันดับรายใหญ่ของโลก คาดการณ์ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของซาอุดิอาระเบีย จะเติบโตที่อัตราสูงสุดในรอบ 10 ปี เป็น 7.5% ในปี 2022 โดยคาดว่าจะเกินดุลงบประมาณของรัฐประมาณ 6.3% ความสามารถในการผลิตของเศรษฐกิจซาอุฯ จะเติบโตได้ในระยะยาว อันเนื่องมาจากการพัฒนาด้านการเงินทั่วไป และการปฏิรูปเศรษฐกิจที่สำคัญ

หน่วยงานกล่าวว่าแนวโน้มเชิงบวก สะท้อนถึงการเติบโตของ GDP ที่แข็งแกร่งของราชอาณาจักร, นโยบายการเงิน และโครงการปฏิรูปของรัฐบาล ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ ในส่วนของความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพ ก็คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินในปี 2022-2025เนื่องมาจากความพยายามของรัฐบาลในการพัฒนาการเงินสาธารณะ และความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงนโยบายการใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพ ในขณะที่ราคาน้ำมันจะสูงขึ้น

โดยกล่าวทิ้งท้ายว่าอัตราเงินเฟ้อในราชอาณาจักร ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่น เนื่องจากรัฐบาลให้เงินอุดหนุนราคาน้ำมันและอาหาร รวมถึงการผูกสกุลเงินท้องถิ่นกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่ค่อนข้างแข็ง

https://www.middleeastmonitor.com/20220919-saudi-gdp-predicted-to-grow-to-highest-record-in-10-years/

หน่วยงานจัดอันดับคาด GDP ของซาอุฯ จะเติบโตสูงสุดรอบ 10 ปี

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ