skip to Main Content
#โควิด19 ห้าจังหวัดชายแดนใต้ อาจเปิดเรียนหลังจังหวัดอื่น เหตุยังมีการแพร่ระบาดโควิด-19
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โรงเรียนในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรุงเทพ และภูเก็ต อาจจะยังไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนพร้อมกับโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศได้ ในเดือนกรกฎาคม เพราะยังมีการระบาดของโรคโควิดอยู่อย่างต่อเนื่อง
ส่วนหลาย ๆ ครอบครัวประสบปัญหาความไม่พร้อมกับการเรียนหนังสือทางไกลผ่านระบบโทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เริ่มขึ้น การแก้ปัญหาเบื้องต้นจะมีการประสานกับกระทรวงดิจัทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อขอกล่องสัญญาณโทรทัศน์ 2 ล้านกล่อง นำไปแจกนักเรียนที่มีความต้องการ หารือกับผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต เพื่อหาทางช่วยแบ่งเบาภาระนี้ออกจากนักเรียน และประสานอาชีวศึกษา ให้ดำเนินการเข้าแก้ไขตามบ้านที่มีกล่องรับสัญญาณ แต่ไม่สามารถเปิดช่องเรียนทางไกลได้
ทั้งนี้ หลังจากประเทศไทยเช่นเดียวกับทั่วโลก ต้องประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการได้เลื่อนการเปิดภาคเรียนการศึกษาแรกจากกลางเดือนพฤษภาคม ไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม และหันมาทดลองใช้การศึกษารูปแบบใหม่นี้ เพื่อไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสในการศึกษา

ห้าจังหวัดชายแดนใต้ อาจเปิดเรียนหลังจังหวัดอื่น เหตุยังมีการแพร่ระบาดโควิด-19

Back To Top
×Close search
Search