White Channel

อบรม อสม.ฮัจย์ (แซะห์) ปี 2566

Hajj1444 : อบรม อสม.ฮัจย์ (แซะห์) ปี 2566

.
24-25 ม.ค.66 ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนใต้ : ศบ.สต. โดย นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ ( นพ.สสจ.นราธิวาส /ผอ.ศบ.สต.) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : พัฒนาเครือข่ายผู้นำกลุ่ม (แซะห์) เพื่อเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญ (อสม.ฮัจย์) สู่ความเป็นเลิศในระบบบริการ ปี 2566 รุ่นที่ 1 โดยมี นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 12) เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย
.
นอกจากนี้มี นพ.สงกรานต์ ไหมชุม (นพ.สสจ.สงขลา) , นพ.รุซตา สาและ (ผอ.ร.พ.ปัตตานี) , นพ.วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล (ผอ.ร.พ.เอกชล 2 / ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย/ที่ปรึกษา ศบ.สต.) , นายประเวศ หมีดเส็น (ผอ.สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนใต้(สพจ.)ศบ.บต. ,น.ส.สวรรยา จันทูตานนท์ (รอง ผอ.ศคร. ที่12 ) คณะทำงานดูแลสุขภาพผู้ไปฮัจย์ และผู้ประกอบการฮัจย์ 300 คนเข้าร่วม
.
ขอบคุณภาพและเนื้อหา : สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ