skip to Main Content
WORLD : อิรักหลุดบัญชีรายชื่อ ประเทศที่มีความเสี่ยงการฟอกเงิน
.
ธนาคารกลางอิรักประกาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าอิรักจะไม่ถูกรวมอยู่ในรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงของอังกฤษเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอีกต่อไป
.
โดยธนาคารกลางอิรักอธิบายว่า “สหราชอาณาจักรได้ใช้ การรับรองของหน่วยปฏิบัติการทางการเงิน ในการจำแนกประเทศที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อเป็นมาตรฐานในการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หลังจากออกจากสหภาพยุโรป”
.
พร้อมเสริมว่า “รัฐบาลอังกฤษพิจารณาว่าอิรัก เป็นประเทศที่มุ่งมั่นที่จะก้าวตาม และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของนานาชาติในเรื่องดังกล่าว”
.
คำแถลงของธนาคารยังเน้นย้ำว่า กระบวนการนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ดีขึ้น ในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและการเริ่มต้นการลงทุนแบบทวิภาคี นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานทางการเงินระหว่างภาคธนาคารของอิรักและสหราชอาณาจักรอีกด้วย

อิรักหลุดบรรชีรายชื่อ ประเทศที่มีความเสี่ยงการฟอกเงิน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ