skip to Main Content
SOUTH : เกษตรอำเภอเบตง ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการปลูกอะโวคาโด
.
เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2564 นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ติดตามการดำเนินงานของ ศพก.เครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนหน่อกล้วยหินปลอดโรค จากกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ หมู่ที่ 1 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
.
ได้สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ bacillus subtilis (BS) เพื่อป้องกันการเกิดโรคเหี่ยวกล้วยหิน และแนะนำวิธีใช้ โดยBS 1 ซองผสมน้ำ 1 ลิตรทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงแล้วนำไปผสมน้ำเพิ่มอีก100 ลิตรก่อนใช้งาน โดยฉีดพ่นหรือราดต้นบริเวณต้นกล้วย
.
นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการปลูกอะโวคาโด ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอะโวคาโดพันธุ์แฮส พิงค์เคอตัน ปีเตอร์สัน บูท7 และบัคคาเนีย
.
โดยหวังให้เป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอเบตงที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่อาจจะมีราคาผลผลิตผันผวน
.
ขอบคุณ
สวท.เบตงNews
.

เกษตรอำเภอเบตง ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการปลูกอะโวคาโด

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ