skip to Main Content
เขียนรายการซื้อของจากราชการแต่พอซื้อมาของที่ซื้อไม่ตรงกับของที่เขียนไว้อย่างนี้จะบาปไหม

เขียนรายการซื้อของจากราชการแต่พอซื้อมาของที่ซื้อไม่ตรงกับของที่เขียนไว้อย่างนี้จะบาปไหม

Back To Top
×Close search
Search